Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1590

Tytuł:

uchwała nr VI / 23 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Gminy Sośnie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 94 pozycja: 1590
Hasła:

UCHWAŁA NR VI / 23 / 2011 RADY GMINY SOŚNIE z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) uchwala się, co następuje: § 1. Zarządza się na terenie Gminy Sośnie pobór podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych, w drodze inkasa. § 2. 1. Poboru podatków, o których mowa w § 1, dokonują w sołectwach Gminy Sośnie: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Franc Wiesław Mielcarek Adam Plewa Maria Dziewońska Lidia Rafalski Jan Kuświk Danuta Krzyżaniak Kazimierz Marczak Maria Plewa Zofia Wieczorek Grzegorz Orłowski Stanisław Karbarz Katarzyna Bachmann Stanisław Radoła Anna Szczepanik Bogumiła Gąsior Józef Śląska Danuta sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi sołtys wsi Bogdaj Chojnik Cieszyn Dobrzec Granowiec Janisławice Kałkowskie Kąty Śląskie Kocina Konradów Kuźnica Kącka Mariak Młynik Możdżanów Pawłów Sośnie Szklarka Śląska

2. Terminami płatności dla inkasentów są: 1) 21 marzec każdego roku, 2) 21 maj każdego roku, 3) 21 wrzesień każdego roku, 4) 21 listopad każdego roku. 3. Inkasent podlega odpowiedzialności na zasadach określonych w ordynacji podatkowej w razie nie dopełnienia obowiązku inkasenta. § 3. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso wynosi 5 % pobranych podatków.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/27/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz uchwała zmieniająca Nr XXVII/127/08 z dnia 29 października 2008 r. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośnie. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie W wyniku przeprowadzonych wyborów sołtysów oraz zmian personalnych osób pełniących tą funkcję, istnieje konieczność formalnej aktualizacji wykazu inkasentów do poboru podatków. W związku z wcześniejszym wprowadzeniem zmian w uchwale zasadniczej dla poprawy czytelności dokumentu przedstawiono do uchwalenia nową uchwałę .
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3276

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.185.2822

  uchwała nr 73/XIV/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru w 2012 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.2013

  uchwała nr 275/XXXIX/09 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 października 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w 2010 roku podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2471

  uchwała nr XLIV/286/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Sprzedaż wierzytelności z tytułu podatków

  Gmina zamierza sprzedać wierzytelności z tytułu podatków. Jaka ustawa reguluje te zagadnienia? Jak wygląda procedura?

 • Zakup działki rekreacyjno-budowlanej

  Chcę zakupić prywatnie działkę, która w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego jest zaklasyfikowana jako rekreacyjno-wypoczynkowa. Sprzedający poinformował (...)

 • Warunki zabudowy na działce rolnej

  Jestem zainteresowany działką w otoczeniu innej zabudowy mieszkaniowej. Działka ma charakter rolny i znajduje się w mieście. Przed zakupem chciałbym wystąpić o wuzetkę. (...)

 • Postępowanie układowe a zobowiazania spółki

  Czy spółka z o.o. występując do sądu w sprawie postępowania układowego jest zwolniona z płacenia bieżących podatków i składek zus oraz bieżących zobowiązań (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1589

  uchwała nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1588

  uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1587

  uchwała nr V/38/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1586

  uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/377/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Krotoszyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1585

  uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/378/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Krotoszynie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.