Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1593

Tytuł:

uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: budżetu na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Gminy w Chodowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 94 pozycja: 1593
Hasła:

UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY GMINY W CHODOWIE z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: budżetu na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 8.627.098,08 zł. z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 8.027.098,08 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 600.000 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 500.000 zł. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 9.732.494,32 zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie 7.942.494,32 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.790.000 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 7 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczegółowości: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.707.944,08 § 3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą kredyty i pożyczki. § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu ? 2.335.456 zł i rozchodów budżetu ? 1.230.059,76 zł. § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.935.456 zł, w tym na: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł, - wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących ze budżetu Unii Europejskiej w wysokości 935.456 zł. § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 100.000 zł. § 8. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

Id: BETSQ-WCBGQ-HDVHE-GBOXJ-XQVZZ. Podpisany

Strona 1

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.835.456 zł. 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy. 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędnado zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. § 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 200.000 zł. § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 34.260 zł 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł. § 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6 § 12. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 54.000 zł. 2) celowe w wysokości 26.500 zł. z tego: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł. - na realizację zadania pn. ?Organizowanie zbiórek żywności w celu wspierania najuboższych mieszkańców gminy Chodów? w wysokości 1.500 zł, - na realizację zadania pn. ?Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży? w wysokości 3.000 zł. - na realizację zadania pn. ?Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej? w wysokości 2.000 zł. § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Dąbrowicz

Id: BETSQ-WCBGQ-HDVHE-GBOXJ-XQVZZ. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik1.pdf Załącznik nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik2.pdf Załącznik nr 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik3.xls Załącznik nr 3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik4.xls Załącznik nr 4 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik5.xls Załącznik nr 6 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik6.xls

Id: BETSQ-WCBGQ-HDVHE-GBOXJ-XQVZZ. Podpisany

Strona 3

Załącznik nr 6 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik7.doc załącznik nr 7 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r. Zalacznik8.doc Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Id: BETSQ-WCBGQ-HDVHE-GBOXJ-XQVZZ. Podpisany

Strona 4
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.327.5451

  uchwała nr XIV/59/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Chodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.76

  uchwała nr I/7/10 Rady Gminy w Chodowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Chodowie dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych i sprostowania błędu pisarskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.212

  uchwała nr XIX/83/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Chodowie do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.371

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.195.5380

  uchwała nr XLV/325/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/223/2004 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 września 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1592

  uchwała nr VI / 26 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1591

  uchwała nr VI / 24 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. zmiany Uchwały Nr XIV/63/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 09 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1590

  uchwała nr VI / 23 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1589

  uchwała nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1588

  uchwała nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.