Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1594

Tytuł:

uchwała nr Nr V/24/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 9 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-12
Organ wydający:Rada Gminy Rozdrażew
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 94 pozycja: 1594
Hasła:

UCHWAŁA NR NR V/24/2011 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm.)oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 1 lit. a w zw. z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Zarządza się na terenie Gminy Rozdrażew pobór - w drodze inkasa: 1) podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych, 2) opłaty od posiadania psów. § 2. Ustala się inkasentów do poboru podatków określonych w § 1 na terenie poszczególnych sołectw: 1) sołectwo Budy - sołtys Mirosław Siudy 2) sołectwo Chwałki - sołtys Marek Nowak 3) sołectwo Dąbrowa - sołtys Zbigniew Kosior 4) sołectwo Dzielice - sołtys Honorata Czubak 5) sołectwo Grębów - sołtys Grzegorz Czajka 6) sołectwo Henryków - sołtys Krystyna Noculak 7) sołectwo Maciejew - sołtys Irena Kurasz 8) sołectwo Nowa Wieś - sołtys Jerzy Panek 9) sołectwo Rozdrażew - sołtys Roman Poczta 10) sołectwo Rozdrażewek - sołtys Tadeusz Pachciarz 11) sołectwo Trzemeszno - sołtys Karol Panek 12) sołectwo Wolenice - sołtys Magdalena Kolenda 13) sołectwo Wyki - sołtys Henryk Zmyślony § 3. Pobrane w danym miesiącu podatki i opłaty winny być przez inkasenta wpłacone na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy. § 4. Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rozdrażew pobranych podatków i opłat, w wysokości: 1) 4,8 % od pobranych wpłaconych podatków, wymienionych w § 1 pkt 1, 2) 25 % od pobranych wpłaconych opłat, wymienionych w § 1 pkt 2. § 5. Tracą moc: 1) uchwała Nr XII/63/2007 Rady Gminy Rozdrażew, z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów, 2) uchwała Nr XL/215/2010 Rady Gminy Rozdrażew, z dnia 22 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XII/63/2007 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Id: OOUGY-EWETA-AERAC-XQWAQ-DMPSA. Podpisany

Strona 1

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 9 marca 2011 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rozdrażewie i we wsiach sołeckich.

Przewodniczący Rady Gminy Artur Jakubek

Id: OOUGY-EWETA-AERAC-XQWAQ-DMPSA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.347.6021

  uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 25 listopada 2011r. o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za posiadanie psa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.194.3276

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.125.2471

  uchwała nr XLIV/286/2010 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1289

  uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.95.2174

  uchwała nr XXXII/193/2009 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1593

  uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: budżetu na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1592

  uchwała nr VI / 26 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1591

  uchwała nr VI / 24 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. zmiany Uchwały Nr XIV/63/07 Rady Gminy Sośnie z dnia 09 listopada 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1590

  uchwała nr VI / 23 / 2011 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia na terenie gminy Sośnie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagradzania za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.94.1589

  uchwała nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.