Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-05-12
Organ wydający:Rada Gminy Malczyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 98 pozycja: 1579
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami,użytkowanie wieczyste

UCHWAŁA NR VI/ 27/2011 RADY GMINY MALCZYCE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.4 ust. 7, pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości / Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami/ Rada Gminy uchwała, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przysługujące osobom fizycznym w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Malczyce, zabudowanych na cele mieszkaniowe. § 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty określonej w § 1 w wysokości 95 % opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/218/02 Rady Gminy w Malczycach z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce Mariola Kądziela

Id: FVZID-FONFG-UPDQQ-MRQVU-HGHJL. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/377/10 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.91

  uchwała nr XLIV/221/10 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 20 maja 2010r. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/278/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1905

  uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usługi odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

 • uchwała nr VIII/28/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.

 • uchwała nr VIII/27/2011 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastepstwie

 • uchwała nr VIII.36.2011 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z usług Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze prowadzonego przez Gminę Twardogóra

 • uchwała nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.