Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1015

Tytuł:

porozumienie nr KOŚ 1/2012 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Jarosławskiego, a Miastem Jarosławiem w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Jarosławia .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Burmistrz Miasta Jarosławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1015
Hasła:Administracja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1015

Porozumienie Nr KOŚ 1/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Jarosławskiego, reprezentowanym przez: Pana Jerzego Batyckiego - Starostę Powiatu Jarosławskiego i Pana Józefa Szkołę Wicestarostę Powiatu Jarosławskiego, zwanym dalej "Powierzającym", a Panem Andrzejem Wyczawskim - Burmistrzem Miasta Jarosławia, zwanym dalej "Przejmującym" w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Jarosławia . § 1. 1. Działając na podstawie: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), art. 3 ust. 2 pkt. 12, ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jednolity tekst: Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art. 15, 16 i 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), uchwały Nr XVIII/178/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 marca 2012 r., uchwały Nr 280/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Powierzający powierza Przejmującemu zarządzanie przystankami autobusowymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych Nr 1724R ulica Lotników, ulica Strzelecka, Nr 1731R ulica Pełkińska, ulica Sikorskiego, Nr 1739R ulica Bandurskiego, Nr 1740R ulica Konfederacka, Nr 1754R ulica Poniatowskiego, Nr 1754R ulica Królowej Jadwigi, Nr 1710R ulica Brodowicze, Stawki, Dolnoleżajska, Nr 1709R ulica Kamienna, Batalionów Chłopskich, Nr 1701 ulica Łazy Kostkowskie, Nr 1728R ulica Starosanowa, Okrzei, Nr 1734R ulica Długosza, zgodnie z poniższym wykazem przystanków: Lp. Nazwa przystanku Lokalizacja Urządzenia

Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1724R ul. Lotników 1. 2. Km 0+405 Km 0+760 strona prawa strona prawa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1724R ul. Strzelecka 1. Km 2 + 825 strona prawa wiata słupek słupek

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1015

2. 3.

Km 3+ 150 Km 3 + 485

strona prawa strona prawa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1731R ul. Pełkińska

słupek wiata

1.

Km 0 +140

strona prawa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1731R ul. Sikorskiego

wiata

1.

Km 1 + 086

strona prawa/lewa

wiata/słupek

Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1754R ul. Królowej Jadwigi 1. Km 0 + 471 strona lewa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1739R ul. Bandurskiego 1. Km 0 + 239 strona prawa/lewa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1740R ul. Konfederacka 1. 2. Km 0 + 100 Km 0 + 521 strona prawa/lewa strona prawa/lewa słupek/wiata słupek/słupek wiata/słupek wiata

Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1754R ul. Poniatowskiego 1. 2. 3. Km 0 + 513 Km 0 + 553 Km 0 + 869 strona lewa strona prawa Strona lewa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1709R ul. Kamienna 1. 2. 3. Km 2 + 352 Km 3 + 257 Km 3 + 777 strona prawa strona prawa strona lewa słupek słupek wiata wiata wiata wiata

Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1709R ul. Batalionów Chłopskich 1. Km 1 + 061 strona lewa słupek

Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1701R ul. Łazy Kostkowskie 1. 2. Km 7 + 874 Km 9 + 254 strona prawa strona prawa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1710R ul. Stawki 1. 2. Km 3 + 439 Km 3 + 934 strona lewa strona lewa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1710R ul. Dolnoleżajska 1. 2. 3. Km 0 + 085 Km 0 + 728 Km 0 + 942 strona prawa strona lewa strona lewa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1734R ul. Długosza 1. Km 0 + 231 strona lewa wiata słupek słupek wiata słupek wiata wiata słupek

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1015

Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1710R ul. Brodowicze 1. 2. Km 1 + 899 Km 2 + 829 strona lewa strona lewa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1728R ul. Starosanowa 1. 2. Km 1 + 220 Km 1 + 715 strona prawa strona prawa Przystanki zlokalizowane w ciągu drogi Nr 1728R ul. Okrzei 1. Km 0 + 740 strona lewa słupek słupek wiata słupek słupek

w granicach administracyjnych Miasta Jarosławia, a Przejmujący przyjmuje to zadanie. 2. Powierzający powierza, a Przejmujący przyjmuje do wykonania zadanie określone w ust. 1, tj. funkcję zarządcy przystanków, opisanych w ust. l, a w szczególności w zakresie jego kompetencji i obowiązków określonych w art. 3 ust. 2 pkt. 12, ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13). 3. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, ustawą o transporcie drogowym, ustawą o drogach publicznych, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych oraz prawem ochrony środowiska. § 2. 1. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Powierzającego i osób trzecich. 2. W ramach powierzonych zadań Przejmujący upoważniony jest do wydawania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków dla przewoźników, oraz pobierania opłat za korzystanie z tych przystanków. 3. Zadania powierzone niniejszym porozumieniem Przejmujący będzie wykonywał w formach przewidzianych prawem. § 3. 1. Przejmujący będzie pobierał opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z dnia 7 stycznia 2011r. Nr 5, poz.13) i ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie zbiorowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nr 159, poz.945). 2. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, Przejmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przyjętych zadań. § 4. Powierzający zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadań powierzonych. § 5. Przejmujący zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania i pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspakajania roszczeń związanych z realizacją zadań będących przedmiotem porozumienia, a w szczególności Przejmujący będzie ponosił wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z realizacją porozumienia, w tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadkach ich powstania z przyczyny leżącej po stronie Przejmującego. § 6. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego. 2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia lub nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 1015

3. Przekazanie przystanków objętych niniejszym porozumieniem, nastąpi w formie pisemnego protokołu zdawczo - odbiorczego. § 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 8. Spory wynikłe z niniejszego porozumienia podlegać będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Powierzającego. § 9. Porozumienie 2 dla Przejmującego. § 10. Porozumienie Podkarpackiego. sporządzono niniejsze w4 podlega jednobrzmiących ogłoszeniu egzemplarzach: 2 dla Powierzającego, Województwa

w Dzienniku

Urzędowym

Starosta Powiatu Jarosławskiego Jerzy Batycki

Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Józef Szkoła

Burmistrz Miasta Jarosławia Andrzej Wyczawski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.1431

  uchwała nr 738/LX/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1971

  uchwała nr 918/LXXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.584

  uchwała nr 812/LXVII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1456

  uchwała nr 94/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.1854

  uchwała nr 130/XVI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Rekultywacja terenów pogórniczych

  Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

  Posiadam działkę rolną. Znajduje się ona w mieście. Słyszałem, że wszystkie działki w obrębie granic miast stają się budowlanymi z mocy prawa? Czy tak jest?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1014

  porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 stycznia 2012r. zawarte w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Bircza w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Bircza w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 ? izba wytrzeźwień.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1013

  uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1012

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Pysznica z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1011

  uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zagórzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1010

  uchwała nr XXVI/170/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Wielopole w Zagórzu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.