Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1025

Tytuł:

uchwała Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Mysia Wyspa? w Szczecinku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1025
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Mysia Wyspa? w Szczecinku. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr V/39/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Mysia Wyspa? w Szczecinku oraz po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek? (uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ?Mysia Wyspa? w Szczecinku, zwany dalej ?planem?. 2. Granice obszaru o powierzchni 1,48 ha objętego planem określa rysunek planu. 3. Integralnymi częściami uchwały są: 1) rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ?Mysia Wyspa? w Szczecinku, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1; 2) wyrys ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek? w skali 1: 10000, stanowiący załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3; 4) rozstrzygnięcie Rady Miasta Szczecinek o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość budynków od linii rozgraniczającej terenu;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1025

3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, bez schodów, ramp, tarasów, zadaszeń, wiatrołapów; 4) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący tablicą informacyjną; 5) szyldzie - należy przez to rozumieć znak oznaczający siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce świadczenia usług, o powierzchni nie większej niż 1,5 m?; 6) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć: tablice z nazwą ulicy, numer budynku, tablice informacji przyrodniczej lub turystycznej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych. § 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu: 1) teren zabudowy usługowej, sportu i rekreacji, oznaczony symbolem UT/US; 2) tereny zieleni otwartej, oznaczone symbolami 1ZO i 2ZO; 3) teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyki, oznaczony symbolem E; 4) teren infrastruktury technicznej - kanalizacji, oznaczony symbolem K; 5) teren drogi publicznej, oznaczony symbolem KD-D. § 4. Nie podejmuje się ustaleń w zakresie: 1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. § 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakazuje się lokalizacji: a) ogrodzeń, z wyjątkiem terenów E oraz K, b) reklam; 2) dopuszcza się lokalizację: a) tablic informacyjnych, b) urządzeń lub obiektów budowlanych służących ochronie przyrody, c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 lit. a. § 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) nakazuje się: a) ochronę i zachowanie istniejącego drzewostanu, z uwzględnieniem pkt 3 lit. b, b) w przypadku wycinki drzew na terenie UT/US rekompensatę w postaci nowych nasadzeń, c) stosowanie do nowych nasadzeń drzew i krzewów charakterystycznych dla siedliska grądu subatlantyckiego, d) stosowanie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych dróg oraz powierzchni przeznaczonych dla postoju pojazdów przed ich odprowadzeniem do wód lub do gruntu, e) zagospodarowanie odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi, f) w przypadku lokalizacji obiektu gastronomicznego stosowanie technologii zapewniających obniżenie emisji benzopirenu; 2) zakazuje się: a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, b) na terenach ZO wycinania zadrzewień, c) wycinania trzcinowisk i nadwodnych szuwarów, d) przekształcania linii brzegowej jeziora Trzesiecko, zlokalizowanego poza granicami planu; 3) dopuszcza się: a) zagospodarowanie mas ziemnych w obrębie danego terenu, b) wycinkę drzew i krzewów wyłącznie w miejscach lokalizacji budynków lub budowli, z uwzględnieniem pkt 1 lit. b-c.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1025

§ 7. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych ustala się ochronę i zagospodarowanie obszaru chronionego krajobrazu ?Pojezierze Drawskie? zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z pozostałymi ustaleniami planu. § 8. Nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. § 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) dostęp działek budowlanych do terenu KD-D, w tym przez teren UT/US; 2) na terenie drogi publicznej zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodnika lub ścieżki rowerowej w granicy obszaru planu oraz z zewnętrznym układem komunikacyjnym, z uwzględnieniem ustaleń planu. § 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) nakazuje się: a) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, b) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu KD-D poprzez zastosowanie urządzeń odwadniających oraz odprowadzających wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi, d) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 2) zakazuje się lokalizacji: a) napowietrznych linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych, b) zbiorników bezodpływowych na ścieki, c) przydomowych oczyszczalni ścieków, d) indywidualnych ujęć wody; 3) dopuszcza się: a) roboty budowlane w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej lub cieplnej, b) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych na terenie, c) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z pozostałymi ustaleniami planu.

§ 11. W planie ustala się stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%. Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe § 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT/US (1,32 ha) ustala się: 1) lokalizację usług turystycznych i budowli sportowo-rekreacyjnych; 2) dopuszczenie lokalizacji: a) nie więcej niż trzech budynków na terenie, w tym: dwóch o funkcji gastronomicznej lub gastronomicznohotelowej i jednego socjalnego dla potrzeb funkcji sportowo-rekreacyjnych, b) budowli związanych z funkcjonowaniem kolejki linowej, c) obiektów małej architektury, d) pomostów, e) sieci infrastruktury technicznej, f) szyldu na elewacji budynku usługowego; 3) dopuszczenie podziału terenu na dwie działki budowlane: a) jedną o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m? i nie większej niż 2500 m?, na której ogranicza się ilość budynków do jednego, b) drugą o powierzchni, jaka pozostanie po wydzieleniu działki, o której mowa w lit. a; 4) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) lokalizację budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1025

b) powierzchnię zabudowy: - od 0% do 8% powierzchni całego terenu, w tym powierzchnię zabudowy działki budowlanej, o której mowa w pkt 3 lit. a, - dla działki budowlanej, o której mowa w pkt 3 lit. a, od 20% do 30% jej powierzchni, c) teren biologicznie czynny: - nie mniejszy niż 75% powierzchni całego terenu, - dla działki budowlanej, o której mowa w pkt 3 lit. a, nie mniejszy niż 50% jej powierzchni, d) wysokość zabudowy: - dla budynków usługowych do 8 m, przy czym nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, - dla budynku socjalnego do 5 m, e) kąt nachylenia połaci dachowych do 45?; 5) w strefie lokalizacji parkingu, zapewnienie nie mniej niż 1 stanowiska postojowego na każde rozpoczęte 50 m? powierzchni użytkowej budynku usługowego; 6) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych poza strefami lokalizacji parkingu. § 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZO (0,09 ha) oraz 2ZO (0,03 ha) ustala się: 1) zachowanie zieleni nieurządzonej, naturalnej; 2) teren biologicznie czynny nie mniejszy niż 80% powierzchni terenu; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) pomostów, b) sieci infrastruktury technicznej; 4) zakaz lokalizacji budynków. § 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K (0,006 ha) ustala się: 1) lokalizację przepompowni ścieków; 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni terenu; 5) wysokość zabudowy do 2 m. § 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E (0,004 ha) ustala się: 1) lokalizację stacji transformatorowej; 2) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej; 3) powierzchnię działki budowlanej równą powierzchni terenu; 4) powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni terenu; 5) wysokość zabudowy do 2 m. § 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-D ustala się: 1) drogę klasy dojazdowej; 2) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienną od 8,3 m do 10,2 m, zgodnie z rysunkiem planu; 3) dopuszczenie lokalizacji: a) pieszo-jezdni, b) ścieżki rowerowej, c) sieci infrastruktury technicznej; 4) zakaz lokalizacji miejsc postojowych. Rozdział 3 Ustalenia końcowe § 17. 1. Zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych o powierzchni 1,3492 ha na cele nierolnicze i nieleśne. 2. Na zmianę przeznaczenia, o której mowa w ust. 1 uzyskano zgodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w decyzji Nr WRiR-I.7151.28.2011.EN z dnia 17 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1025

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. § 19. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek. § 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1025

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1025

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1025

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1025

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 1025
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.447

  uchwała nr XLII/449/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?PILSKA? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2007

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód IV? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1772

  wyrok nr Sygn. akt II SA/Sz 177/10 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2010r. stwierdzający nieważność § 53 pkt 1 ppkt 2 i pkt 2 ppkt 13 uchwały Nr XL/994/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia" w Szczecinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1024

  uchwała Nr XVI/198/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Stargard Szczeciński w 2012 roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1023

  uchwała Nr XVI/197/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1022

  uchwała Nr XVI/196/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Stargardu Szczecińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1021

  uchwała Nr XVI/201/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nazwania ulicy w Stargardzie Szczecińskim imieniem Prezydentów RP Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1020

  uchwała Nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.