Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1027

Tytuł:

uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-30
Organ wydający:Rada Gminy Wadowice Górne
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1027
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1027

UCHWAŁA NR XIX/95/2012 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zniżka obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin przysługuje dyrektorom szkół, zespołów szkół, przedszkoli oraz wicedyrektorowi. § 2. Wymiar zniżki godzin zależy od liczby oddziałów funkcjonujących w szkole i przedszkolu. § 3. Zniżka przysługuje w okresie pełnienia funkcji. § 4. Przyjmuje się następujący obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin: 1) a) b) c) d) 2) a) b) 3) a) b) c) Dyrektorzy szkół i zespołów szkół: dyrektor szkoły od 5 do 6 oddziałów - 14 godzin, wymiar zniżki wynosi 4 godzin; dyrektor szkoły od 7 do 8 oddziałów - 12 godzin, wymiar zniżki wynosi 6 godzin; dyrektor szkoły od 9 do16 oddziałów - 10 godzin, wymiar zniżki wynosi 8 godzin; dyrektor szkoły od 17 oddziałów -8 godzin, wymiar zniżki wynosi 10 godzin: Wicedyrektor szkoły: wicedyrektor szkoły od 12 do 16 oddziałów - 12 godzin, wymiar zniżki wynosi 6 godzin; wicedyrektor szkoły od 17 oddziałów - 10 godzin, wymiar zniżki wynosi 8 godzin. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin: dyrektor przedszkola do 2 oddziałów - 20 godzin, wymiar zniżki wynosi 2 godziny; dyrektor przedszkola 3 oddziałowego - 14 godzin, wymiar zniżki wynosi 8 godzin: dyrektor przedszkola od 4-5 oddziałów ? 12 godzin, wymiar zniżki wynosi 10 godzin.

§ 5. Wymiar zajęć ustalony w §4 odnosi się również do nauczycieli którym powierzono wykonywanie zadań dyrektora lub inne stanowiska kierownicze w zastępstwie i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie zadań dyrektora lub innego kierowniczego stanowiska, a jeżeli to powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca ? od tego dnia.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1027

§ 6. Wójt Gminy w ramach posiadanych środków może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły na czas określony lub do odwołania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonych w §4 niniejszej Uchwały, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły. § 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Wadowicach Górnych Nr X/48/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Piechota
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.68.2178

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych-wychowawczych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4463

  uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4329

  uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6159

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1086

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1026

  uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłosiów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1025

  uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1024

  uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Horyniec-Zdrój w 2012roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1023

  uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czermin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1022

  uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego wyznaczonego dla złoża kruszywa naturalnego ?Medynia Łańcucka ? Czarna?, w miejscowości Medynia Łańcucka i miejscowości Czarna, Gmina Czarna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.