Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1028

Tytuł:

uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-30
Organ wydający:Rada Gminy Zaklików
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1028
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1028

UCHWAŁA NR XXI/123/2012 RADY GMINY ZAKLIKÓW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 pkt ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się na terenie Gminy Zaklików pobór w drodze inkasa: 1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) podatku od nieruchomości od osób fizycznych; podatku rolnego od osób fizycznych; podatku leśnego od osób fizycznych. § 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenów poszczególnych sołectw, t.j.: Pani Iwona Grot? na terenie Sołectwa Antoniówka Pan Józef Bodnar- na terenie Sołectwa Nowe Baraki Pan Lech Kawęcki- na terenie Sołectwa Stare Baraki Pani Dorota Ryfińska- na terenie Sołectwa Dąbrowa Pan Krzysztof Ziemiński- na terenie Sołectwa Gielnia Pan Wojciech Młynarczyk- na terenie Sołectwa Goliszowiec Pan Marek Babicz- na terenie Sołectwa Irena Pani Teresa Drzewna- na terenie Sołectwa Józefów Pani Małgorzata Kulpa- na terenie Sołectwa Karkówka Pani Edyta Łukasiewicz- na terenie Sołectwa Lipa Pan Ryszard Szubiga- na terenie Sołectwa Łążek Pan Stanisław Małek- na terenie Sołectwa Łysaków Pan Mariusz Małek- na terenie Sołectwa Łysaków-Kolonia

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1028

14) 15) 16)

Pan Jan Żelazny-na terenie Sołectwa Zaklików Pan Włodzimierz Stefaniak- na terenie Sołectwa Zdziechowice Pierwsze Pan Antoni Czajka- na terenie Sołectwa Zdziechowice Drugie

§ 3. 1. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% kwoty zainkasowanych należności podatkowych. § 4. Traci moc uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaklików. § 6. Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Czajka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1670

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.1405

  uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.15.13

  uchwała nr XX/131/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.12.282

  uchwała nr L/545/10 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.1797

  uchwała nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1027

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1026

  uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłosiów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1025

  uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1024

  uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Horyniec-Zdrój w 2012roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1023

  uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Czermin z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czermin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.