Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1030

Tytuł:

decyzja nr OKR-4210-27(5)/2012/808/VIIC/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-04-30
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1030
Hasła:Energetyka - taryfy ciepła

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1030

DECYZJA NR OKR-4210-27(5)/2012/808/VIIC/JP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2012 r. znak: PC/24/1033/12, w sprawie przedłużenia terminu obowiązującej taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego WYTWÓRNIA FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem energetycznym?, postanawiam zmienić moją decyzję z dnia 30 grudnia 2010 r. znak: OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG (z późn. zm.), w odniesieniu do ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, wydłużając ten okres do dnia 31 maja 2012 r. UZASADNIENIE Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG (z późn. zm.), zatwierdził energetyczne taryfę dla ciepła na okres do dnia 30 kwietnia 2012 r. 30 grudnia 2010 r. znak: ustaloną przez Przedsiębiorstwo

Pismem z dnia 25 kwietnia 2012 r. znak: PC/24/1033/12, (data wpływu: 26 kwietnia 2012 r.), Przedsiębiorstwo energetyczne zwróciło się z wnioskiem o zmianę decyzji z dnia 30 grudnia 2010 r. znak: OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG (z pó.źn. zm.), polegającą na przedłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 maja 2012 r. Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniając swój wniosek wskazuje, że przedłużenie obowiązujacej taryfy dla ciepła do dnia 31 maja 2012 r. jest konieczne dla zapewnienia ciągłości dostaw ciepła, gdyż od dnia 1 czerwca 2012. r. działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców, przejmie spółka zależna Zakład Energetyki Cieplnej ?Sędziszów? Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego stwierdzono, że przedłużenie terminu obowiązywania taryfy, o które wnosi Przedsiębiorstwo energetyczne, nie spowoduje negatywnych skutków dla odbiorców ciepła. Wniosek rozpatrzono na podstawie art. 155 Kpa, który mówi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1030

administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, w związku z czym postanowiłem orzec, jak w sentencji. W pozostałym zakresie taryfa dla ciepła, zatwierdzona moją decyzją dnia 30 grudnia 2010 r. znak: OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG (z późn. zm.), pozostaje bez zmian. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30?133 Kraków. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Główny Specjalista Ryszard Wójcik

I Otrzymują: 1. WYTWÓRNIA FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA ul. Fabryczna 4, 39-120 Sędziszów Małopolski, 2. Wojewoda Podkarpacki, 3. aa. Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1). Jerzy Piela- gł. specjalista
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2973

  decyzja nr OKR-4210-56(8)/2010/808/VII/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.5.139

  decyzja nr OKR-4210-6(4)/2011/808/VIA/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1707

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2012r. o decyzjach cofających koncesje: na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Wytwórni Filtrów "PZL Sędziszów S.A. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.126

  decyzja nr OKR-4210-77(8)/2011/2012/808/VIIA/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.74.1726

  uchwała nr XXVII/272/09 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 16 września 2009r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Sędziszów Młp.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1029

  uchwała nr IX/1914/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1028

  uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1027

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1026

  uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłosiów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1025

  uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mielec


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.