Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1031

Tytuł:

uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rady Miejskiej w Brzostku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1031
Hasła:Mieszkaniowy zasób gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1031

UCHWAŁA NR XVI/111/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz.266, z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ? w ten sposób, że w § 1 w dziale IV Polityka czynszowa punkt 2 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się stawkę bazową czynszu w wysokości od, 0.7 % do 3 % rocznie od 1 m 2 wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego na okres 6 miesięcy od 01 października do 31 marca roku następnego lub od 01 kwietnia do 30 września roku następnego.?? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Skórska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.358

  uchwała nr XXVI/177/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.359

  uchwała nr XXVI/178/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - Miasta Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.360

  uchwała nr XXVI/179/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia inkasentów podatków gminnych i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1033

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.174

  uchwała nr XXXVII/263/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska w Brzostku

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1030

  decyzja nr OKR-4210-27(5)/2012/808/VIIC/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1029

  uchwała nr IX/1914/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1028

  uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1027

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1026

  uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pawłosiów w 2012 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.