Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1032

Tytuł:

uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rady Miejskiej w Brzostku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1032
Hasła:Transport lokalny

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1032

UCHWAŁA NR XVI/112/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek Działając na podstawie art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku uchwala: § 1. Wprowadzić opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Brzostek w następujący sposób: 1) za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym w wysokości 0,05 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Skórska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.325.567

  uchwała nr 184/XV/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 października 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej i dworca na terenie Miasta Rybnika

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.359

  uchwała nr XXVI/178/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - Miasta Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6015

  uchwała nr 138/XXIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.565

  uchwała nr XXIX/195/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2008 Rady Gminy Brzostek z dnia 19 luty 2008 rok w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach położonych na terenie gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.1809

  uchwała nr XXXIV/236/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Brzostek z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1031

  uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1030

  decyzja nr OKR-4210-27(5)/2012/808/VIIC/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1029

  uchwała nr IX/1914/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1028

  uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1027

  uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.