Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1033

Tytuł:

uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rady Miejskiej w Brzostku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1033
Hasła:Statuty - gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1033

UCHWAŁA NR XVI/114/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: § 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVI/177/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) Pkt 14 otrzymuje brzmienie: ?14. Zespół Szkół w Januszkowicach? Po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: ?18. Urząd Miejski w Brzostku?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Skórska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.359

  uchwała nr XXVI/178/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek - Miasta Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.565

  uchwała nr XXIX/195/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2008 Rady Gminy Brzostek z dnia 19 luty 2008 rok w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach położonych na terenie gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.1809

  uchwała nr XXXIV/236/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/189/05 Rady Gminy Brzostek z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.358

  uchwała nr XXVI/177/09 Rada Miejska w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2378

  uchwała nr XLV/319/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej Gminy Brzostek ? sołectwa Gorzejowa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1032

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1031

  uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1030

  decyzja nr OKR-4210-27(5)/2012/808/VIIC/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1029

  uchwała nr IX/1914/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1028

  uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.