Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1034

Tytuł:

uchwała nr XXII/20/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Miejska w Cieszanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1034
Hasła:Zwierzęta bezdomne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1034

UCHWAŁA NR XXII/20/2012 RADY MIEJSKIEJ W CIESZANOWIE z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 11 ust.1 i art. 11a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003r nr 106, poz. 1002 wraz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje: § 1. Przyjmuje się do realizacji ?Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku?. § 2. Traci moc uchwała Nr XX/12/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cieszanowie Stanisława Chomyszyn

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1034

Załącznik do Uchwały Nr XXII/20/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku. § 1. Cele programu. 1. Celami programu są: 1) 2) 3) 4) 5) Zapewnienie opieki nad zwierzętami z terenu Miasta i Gminy Cieszanów. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy. Edukacja mieszkańców Miasta i Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę. § 2. Realizacja założonych celów. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) Poszukiwanie i ustalanie właścicieli bezdomnych zwierząt. Znajdowanie nowych właścicieli dla zwierząt (adopcja) jeśli dotychczasowy właściciel jest nie do ustalenia. Znajdowanie schronisk dla bezdomnych zwierząt i w oparciu o porozumienie lub umowę przekazywania zwierząt, które nie zostały adoptowane, pochodzą z wypadków. Dokarmianie bezdomnych zwierząt. Odławianie bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt których właściciel nie jest znany. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 2. Zmniejszanie populacji bezdomnych zwierząt stosując: Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela lub dla osób które złożą stosowne zaświadczenie o niskich dochodach, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej Miasta i Gminy o bezdomnych zwierzętach przebywających na terenie Miasta i Gminy w celu ustalenia właściciela lub gdy takiego brak znalezienie doraźnego lub stałego opiekuna dla zwierzęcia. Przekazywanie do utylizacji martwych zwierząt domowych pochodzących między innymi z wypadków których właściciela nie można ustalić. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy poprzez: 1) 2) Nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów. Edukowanie celem wyjaśnienia zasadności obowiązków oraz egzekwowanie w/w przepisów.

2)

3)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1034

4. Działania edukacyjne: 1) Zachęcenie nauczycieli w szkołach z terenu Miasta i Gminy do włączenia do treści programowych w dziedzinie zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt , oraz ich prawidłowa opieką. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród mieszkańców Miasta i Gminy w zakresie zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz ich prawidłową opieką. 5. Zapobieganie zachorowaniom zwierząt na wściekliznę: Gmina zapewnia pokrycie kosztów obserwacji zwierzęcia w przypadku pokąsania, jeżeli jego właściciel przedstawi zaświadczenie o dokonaniu szczepienia przeciw wściekliźnie. W przypadku braku takiego zaświadczenia koszt pokrywa właściciel zwierzęcia. § 3. Wykonawcy programu. Wykonawcami programu są: 1. Zadania wynikające z niniejszego programu Burmistrz realizuje samodzielnie lub w porozumieniu z organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt, środkami masowego przekazu, schroniskami, policją, lecznicami zwierząt. 2. Burmistrz Miasta i Gminy będzie ponadto prowadził ewidencję: społecznych opiekunów, firm i organizacji zajmujących się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów. § 4. Postanowienia końcowe. Dla realizacji Programu ograniczania bezdomności zwierząt domowych Gmina może udzielać organizacjom społecznym, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci: udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym, promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu, zobowiązanie wszystkich podległych Gminie jednostek do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych porozumień o współpracy wzajemnej.

2)

§ 5. Rada Miejska w Cieszanowie zabezpieczy środki finansowe w budżecie gminy na realizację zadań określonych w niniejszym programie w wysokości 5000,00 zł w danym roku lub jeśli zajdzie taka potrzeba zwiększy te środki w zależności od potrzeb.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1148

  uchwała Nr XVI/152/12 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzany w 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4149

  uchwała nr XXV/200/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1033

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1032

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1031

  uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1030

  decyzja nr OKR-4210-27(5)/2012/808/VIIC/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1029

  uchwała nr IX/1914/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.