Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1035

Tytuł:

uchwała nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Miasta Jarosławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1035
Hasła:Konsultacje społeczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1035

UCHWAŁA NR 237/XXVI/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław Na podstawie art. 4b ust. 1, art. 5a i art. 40 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się wolę zmiany granic administracyjnych Gminy Miejskiej Jarosław poprzez włączenie części terytorium sąsiedniej gminy Pawłosiów do Gminy Miejskiej Jarosław. § 2. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław w sprawie zmiany granic przez włączenie do Gminy Miejskiej Jarosław obszaru sołectwa Widna Góra z gminy Pawłosiów, określonego na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się następującej treści pytanie: "Czy jesteś za zmianą granic Gminy Miejskiej Jarosław polegającą na włączeniu do Gminy Miejskiej Jarosław obszaru sołectwa Widna Góra z gminy Pawłosiów". § 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat. § 4. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce "Jestem za", Jestem przeciw", "Wstrzymuję się" znaku X i złożenie podpisu na ankiecie konsultacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 5. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław będą przeprowadzone poprzez udostępnienie Ankiet konsultacyjnych w: 1) 2) 3) 4) 1) 2) 1) 2) Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, siedzibach Rad Dzielnic miasta Jarosławia, siedzibach jednostek organizacyjnych miasta Jarosławia, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia (http://bip.jaroslaw.um.gov.pl/). 2. Wypełnione Ankiety konsultacyjne mieszkańcy Gminy Miejskiej Jarosław mogą składać: bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne, w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych. § 6. Projekt zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław zostanie udostępniony w: Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, siedzibach Rad Dzielnic miasta Jarosławia,

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1035

3) 4)

siedzibach jednostek organizacyjnych miasta Jarosławia, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 7. Termin przeprowadzenia konsultacji, skład osobowy Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji określi Burmistrz Miasta Jarosławia. § 8. Burmistrz Miasta Jarosławia zawiadomi mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia konsultacji na 7 dni przed ich terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty. § 9. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta Jarosławia złoży Radzie Miasta Jarosławia sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia

mgr Jan Gilowski

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 1035

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r.

Treść pytania: ?Czy jesteś za zmianą granic Gminy Miejskiej Jarosław polegającą na włączeniu do Gminy Miejskiej Jarosław obszaru sołectwa Widna Góra z gminy Pawłosiów??

Gmina

Wieś

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

Pawłosiów

Widna Góra

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X

Imię i nazwisko

Data

PESEL Adres

Podpis
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1042

  uchwała nr 292/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 239/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1347

  uchwała nr 601/LII/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1041

  uchwała nr 291/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1040

  uchwała nr 290/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2452

  uchwała nr V/57/2011 Rady Gminy Jarosław z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław ? ?Obszar Północ?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

 • Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

  We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci (...)

 • najem lokalu

  Najemcą lokalu komunalnego jest matka, która z powodu ciężkiej choroby wystąpiła do gminy z wnioskiem o przepisanie na córkę umowy najmu lokalu. Zgodnie z uchwałą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1034

  uchwała nr XXII/20/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1033

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1032

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1031

  uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1030

  decyzja nr OKR-4210-27(5)/2012/808/VIIC/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła WYTWÓRNI FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.