Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1039

Tytuł:

uchwała nr 263/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Zespołu Staromiejskiego" w Jarosławiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-07
Organ wydający:Rada Miasta Jarosławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1039
Hasła:Planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 maja 2012 r. Poz. 1039

UCHWAŁA NR 263/XXVIII/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Zespołu Staromiejskiego" w Jarosławiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia uchwalonego uchwałą Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. (ze zmianami), Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje: § 1. 1. Uchwala się zmianę Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/05 obszaru ?Zespołu Staromiejskiego? w Jarosławiu, uchwalonego uchwałą Nr 182/XIX/2007 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 89, poz. 2005 z dnia 5 listopada 2007 r., zwaną dalej zmianą planu. 2. Zmiana planu obejmuje 16 terenów o łącznej powierzchni około 3ha w granicach oznaczonych na załączniku Nr 1 do uchwały. 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) 2) 3) załącznik nr 1 ? rysunek zmiany planu sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu w skali 1:500, stanowiący integralną częścią uchwały; załącznik nr 2 ? rysunek zmiany planu (środowisko kulturowe) sporządzony na kopii fragmentu rysunku planu w skali 1:1000; załącznik nr 3 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.

§ 2. W uchwale Nr 182/XIX/2007 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Zespołu Staromiejskiego? w Jarosławiu, wprowadza się następujące zmiany: 1) Lp. 42 43 44 45 46 47 w § 6 pkt 4 w tabeli nr 2 po liczbie porządkowej 41, dodaje się następujące liczby porządkowe: Nazwa obiektu Kamienica Kamienica Kamienica z oficyną Kamienica Budynek Budynek gospodarczy Czas powstania obiektu 2ćw. XX w. koniec XIX w. 1898 r. 2ćw. XX w. 2poł. XIX w. 1poł. XX w. Adres Lubelska 6 Świętojańska 3 Św. Michała 3 Węgierska 3 Franciszkańska 8 Mickiewicza 13

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1039

48 49 50 51 52 53 54 55 56 2) 3)

Kamienica Mur ogrodzeniowy Kamienica Kamienica Oficyna Oficyna Kamienica Mur graniczny Dwie oficyny w § 6 pkt 5 ? uchyla się w całości;

2poł. XIX w. 2poł. XX w. 2ćw. XX w. 1939 r. 2poł. XX w. 2poł. XIX w. 2poł. XIX w. XIX w. 1ćw. XX w.

Trybunalska 1 Rynek 4 Sobieskiego 20 Przemyska 2 Sobieskiego 8 Sobieskiego 8b Tatarska 4a Sobieskiego 11 Przemyska 7

w § 13 ust 6 pkt 2 po literze l dodaje się lit. m w brzmieniu: ?m) dla pozostałości fortyfikacji ustala się ochronę konserwatorską polegającą na: - zakazie zabudowy i lokalizacji infrastruktury technicznej, - zakazie zmiany ukształtowania terenu, poza uczytelnieniem profilu fortyfikacji, - zakazie zagospodarowania zielenią średnią i wysoką (krzewy, drzewa);?;

4)

w § 13 ust. 10 pkt 2 litera d otrzymuje brzmienie: ?d) maksymalna wysokość zabudowy do głównej kalenicy nie wyższa niż istniejących budynków w terenie elementarnym C-Uo-12;?;

5)

w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu D-KP-3 o powierzchni terenu (ha): 0,1760:?;

6)

w § 14 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) przeznaczenie terenu ? parking samochodowy ogólnodostępny oraz na potrzeby zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami zlokalizowanej na terenach elementarnych oznaczonych symbolem D-MW-7, D-MN/U-5;?;

7)

w § 14 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej miasta i nośników reklamowych, b) ustala się, że teren elementarny w liniach rozgraniczających może posiadać powierzchnię w całości utwardzoną, c) ustala się, że do wykonania nawierzchni parkingu zostanie użyta kostka kamienna lub bruk kamienny lub kostka betonowa wyłącznie szara lub żwir, d) ustala się realizację zieleni towarzyszącej w pojemnikach, e) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.?;

8) 9)

w § 14 ust. 5 ? uchyla się w całości; w § 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ?6. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: D-MW-7 o powierzchni terenu (ha): 0,4149:?;

10)

w § 14 ust. 6 pkt 2 po lit. n dodaje się lit. o w brzmieniu: ?o) dla kamienicy przy ul. Lubelskiej 6, ustala się ochronę konserwatorską polegającą nazakazie:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1039

- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu, - stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 11) w § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie: ?8. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: D-ZU-9 o powierzchni terenu (ha): 0,0608:?; 12) w § 14 ust. 8 pkt 2 po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu: ?e) dla pozostałości fortyfikacji ustala się ochronę konserwatorską polegającą na: - zakazie zabudowy i lokalizacji infrastruktury techniczne, - zakazie zmiany ukształtowania terenu, poza uczytelnieniem profilu fortyfikacji, - zakazie zagospodarowania zielenią średnią i wysoką (krzewy, drzewa);?; 13) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: E-KP-2 o powierzchni terenu (ha): 0,0335:?; 14) w § 15 ust. 3 pkt 2 po lit. ł dodaje się lit. m w brzmieniu: ?m) dla kamienicy przy ul. Świętojańskiej 3, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie: - zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu, - stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 15) w § 15 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe ? usługi nieuciążliwe, b) dopuszczalne: - funkcja mieszkaniowa w poddaszu użytkowym, - budynki gospodarcze i garażowe;?; 16) w § 15 ust. 5 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: ?d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 1,0,?;

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 1039

17) 18) 19)

w § 15 ust. 5 pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie: ?g) ustala się lokalizację budynku usługowego na działce budowlanej nr 2 zgodnie z rysunkiem planu,?; w § 15 ust. 5 pkt 2 po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu: ?n) maksymalna wysokość zabudowy garażowej i gospodarczej do głównej kalenicy dachu ? 5m;?; w § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie: ?7. Obowiązujące ustalenia dla terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu symbolami terenu: E-ZU-8 o powierzchni terenu (ha): 0,2300, E-ZU-9 o powierzchni terenu (ha): 0,0340:?;

20)

w § 15 ust. 7 pkt 2 po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: ?f) dla pozostałości fortyfikacji ustala się ochronę konserwatorską polegającą na: - zakazie zabudowy i lokalizacji infrastruktury technicznej, - zakazie zmiany ukształtowania terenu, poza uczytelnieniem profilu fortyfikacji - zakazie zagospodarowania zielenią średnią i wysoką (krzewy, drzewa);?;

21) 22)

w § 16 ust. 1 ? uchyla się w całości; w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: F-Uo-3 o powierzchni terenu (ha): 0,3315:?;

23)

w § 16 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe ? zabudowa usług oświaty w tym związane z nimi obiekty sportowe, b) dopuszczalne: - zmiana usług oświaty na cele innych usług w tym usług publicznych lub nieuciążliwych, - obiekty małej architektury, - drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne, - urządzenia i obiekty związane z infrastrukturą techniczną;?;

24) 25)

w § 16 ust. 3 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: ?a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu,?; w § 16 ust. 3 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: ?b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w liniach rozgraniczających terenu elementarnego ? 20% powierzchni terenu elementarnego,?;

26) 27)

w § 16 ust. 3 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: ?c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy ? 2,5,?; w § 16 ust. 3 pkt 2 po lit. ł dodaje się lit. m w brzmieniu: ?m) realizacja obiektów sportowych w ramach zespołu zabudowań szkoły, dopuszcza się obiekty o nowoczesnej architekturze i z użyciem nowoczesnych materiałów jak szkło, metal, poliwęglany;?;

28) 29)

w § 16 w ust. 3 pkt 4 lit. b skreśla się wyrazy: ?lub na parkingu ogólnodostępnym oznaczonym symbolem F-KG-1;?; w § 18 ust. 3 pkt 2 po lit. p dodaje się lit. r w brzmieniu: ?r) dla kamienicy z oficyną przy ul. Św. Michała 3, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?5?

Poz. 1039

- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektów, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektów, - stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynków widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 30) w § 18 ust. 4 pkt 2 po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu: ?n) dla kamienicy przy ul. Węgierskiej 3, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie: - zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu, - stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 31) w § 19 ust. 3 pkt 2 po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu: ?n) dla budynku przy ul. Franciszkańskiej 8, ustala się ochronę konserwatorską polegającą nazakazie: - zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu, - stosowania w elewacji okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 32) w § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie: ?7. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: I-MW-8 o powierzchni terenu (ha): 0,0875:?; 33) w § 19 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w brzmieniu: ?15. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: I-Uo-16 o powierzchni terenu (ha): 0,0080: 1) przeznaczenie terenu: a) podstawowe ? zabudowa usług oświaty, b) dopuszczalne ? zmiana usług oświaty na cele innych usług w tym usług publicznych lub nieuciążliwych;

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?6?

Poz. 1039

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) obowiązujące linie zabudowy ? zgodnie z rysunkiem planu, b) dla budynku gospodarczego od strony kamienicy na ul. Mickiewicza 11, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie: - zmiany kształtu bryły budynku, w tym w szczególności jego obrysu zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, - zmiany elewacji, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji budynku, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, c) nową zabudowę w liniach rozgraniczających terenu elementarnego należy odpowiednio dostosować do zabudowy sąsiedniej w zakresie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej oraz wystroju architektonicznego i kompozycji elewacji, d) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki ? 1, e) maksymalna wysokość zabudowy do głównej kalenicy dachu ? 5m, f) ilość kondygnacji zabudowy usługowej nie większa niż 1 kondygnacja nadziemna, g) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci od 25odo 40o, h) pokrycie dachu ? dachówka ceramiczna, blacha płaska w kolorze metalu z jakiego jest wykonana, i) elewacje zewnętrzne ? tynki w kolorach pastelowych; 3) zasady i warunki podziału nieruchomości ? ustala się zachowanie istniejącej działki budowlanej; 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji: a) warunki komunikacyjne ? ustala się obsługę komunikacyjną terenu elementarnego z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-09 lub Placu Mickiewicza zlokalizowanego poza granicami obszaru objętego niniejszym planem miejscowym zgodnie z rysunkiem planu, b) warunki parkingowe ? z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających terenu elementarnego oznaczonego symbolem I-Uo?16,dopuszcza się obsługę terenu w zakresie miejsc parkingowych na parkingu ogólnodostępnym wyznaczonym w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD-09; 5) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 5%.?; 34) w § 20 ust. 3 pkt 2 po lit. p dodaje się lit. r w brzmieniu: ?r) dla kamienicy przy ul. Trybunalskiej 1, ustala się ochronę konserwatorską polegającą nazakazie: - zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu, - stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 35) w § 20 ust. 5 pkt 2 po lit. p dodaje się lit. r w brzmieniu: ?r) dla kamienicy przy ul. Sobieskiego 20 i Przemyskiej 2 oraz oficyny przy ul. Sobieskiego 8 i 8b, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?7?

Poz. 1039

- zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektów, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektów, - stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynków widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 36) w § 20 ust. 6 pkt 2 po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu: ?j) dla muru ogrodzeniowego przy ul. Rynek 4, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie: - zmiany kształtu bryły, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany materiałów wykończeniowych i kolorystyki elewacji obiektu, - zmiany dekoracyjnych elementów ślusarsko-kowalskich;?; 37) w § 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ?6. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: K-MW-7 o powierzchni terenu (ha): 0,1900;?; 38) w § 21 ust. 7 pkt 2 po lit. l dodaje się lit. ł w brzmieniu: ?ł) dla kamienicy przy ul. Tatarskiej 4a, ustala się ochronę konserwatorską polegającą nazakazie: - zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych elewacji obiektu, - stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 39) w § 21 ust.

8 pkt 2 po lit. o dodaje się lit. p w brzmieniu: ?p) dla muru granicznego ? ściany dawnej oficyny przy ul. Sobieskiego 11, ustala się ochronę konserwatorską polegającą na zakazie: - zmiany kształtu bryły, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany materiałów wykończeniowych i kolorystyki elewacji obiektu;?; 40) w § 21 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: ?10. Obowiązujące ustalenia dla terenu elementarnego oznaczonego na rysunku planu symbolem terenu: K-KP-11 o powierzchni terenu (ha): 0,0630: 1) przeznaczenie terenu ? teren parkingu ogólnodostępnego; 2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej miasta,

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?8?

Poz. 1039

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ? 5% powierzchni terenu, c) powierzchnię biologicznie czynną należy zagospodarować zielenią urządzoną, d) tereny dojazdów oraz parkowania pojazdów muszą posiadać nawierzchnię utwardzoną, e) nawierzchnia parkingu ? z kostki kamiennej, bruku kamiennego, kostki betonowej wyłącznie szarej, f) zabrania się wykonywania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 3) zasady i warunki podziału nieruchomości ? ustala się wydzielenie działki po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem planu; 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji ? ustala się obsługę komunikacyjną terenu z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD-12 (ul. Tatarskiej) zgodnie z rysunkiem planu; 5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej ? zgodnie z § 9 planu; 6) tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu ? ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem; 7) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 1%.?; 41) w § 22 ust. 7 pkt 2 po lit. p dodaje się lit. r w brzmieniu: ?r) dla dwóch oficyn przy ul. Przemyskiej 7, ustala się ochronę konserwatorską polegającą nazakazie: - zmiany kształtu bryły i dachu, wysokości oraz obrysu zewnętrznego obiektu, - zmiany elewacji zabytkowej, w tym rozplanowania układów otworów okiennych i drzwiowych oraz detali architektonicznych, - zmiany materiałów wykończeniowych i kolorystyki elewacji obiektu, - stosowania w elewacjach budynków okładzin z tworzyw sztucznych, - stosowania pokrycia dachu z blachy trapezowej, - instalowania urządzeń wyposażenia technicznego budynków, w szczególności anten satelitarnych i klimatyzatorów na elewacjach i połaciach dachów budynku widocznych z ulic, placów oraz ciągów pieszych;?; 42) w § 23 ust. 3 pkt 2 po lit. d dodaje się literę e w brzmieniu: ?e) w terenie elementarnym oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD-09 dopuszcza się wykonanie przejścia podziemnego łączącego teren elementarny oznaczony symbolem I-Uo-11 z terenem elementarnym oznaczonym symbolem I-Uo-16;.?. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jarosławia

mgr Jan Gilowski

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?9?

Poz. 1039

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 263/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

? 10 ?

Poz. 1039

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 263/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

? 11 ?

Poz. 1039

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 263/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Nr 1/1/2009 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ?Zespołu Staromiejskiego? w Jarosławiu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miasta Jarosławia przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany nr 1/1/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Zespołu Staromiejskiego?: Projekt zmiany nr 1/1/2009miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Zespołu Staromiejskiego? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 19 stycznia do 9 lutego 2012 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu miejscowego tj. do dnia 27 lutego 2012 r. wpłynęły trzy uwagi. Nie uwzględnia się uwagi: 1. Pani Marty Ortyl wniesionej pismem z dnia 20.02.2012 r. Uwaga dotyczy pozostawienia dotychczasowej możliwości zabudowy działek nr 2366 i 2369 położonych w Jarosławiu.

2. Pani Doroty Kopciuch wniesionej pismem z dnia 23.02.2012 r. Uwaga dotyczy przeznaczenia działki nr 2368 położonej w Jarosławiu pod zabudowę mieszkaniową i usługi z wjazdem od ul. Lubelskiej. 3. Pani Ireny Jabłońskiej wniesionej pismem z dnia 27.02.2012 r. Uwaga dotyczy przeznaczenia działek nr 2366 i 2369 położonych w Jarosławiu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Uzasadnienie rozstrzygnięcia: Zgodnie z ustaleniami projektu zmiany Nr 1/1/2009 planu miejscowego, uwagi dotyczą działek, które położone są w terenach oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem D-KP-3 (tereny obsługi komunikacji ? parking) i D-ZU-9 (tereny zieleni urządzonej). Wprowadzenie nowego zainwestowania urbanistycznego na ww. działkach byłoby kolizyjne z ustaleniami Planu Ochrony Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu Klasztornego OO Dominikanów w Jarosławiu. Omawiany teren objęty jest granicami strefy wzmożonej ochrony konserwatorskiej oraz wskazywany jest do objęcia ochroną i uczytelnienia obszarów dawnych fortyfikacji z zakazem zabudowy i zmian użytkowania terenu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.4.40

  uchwała nr 491/XLV/08 Rady Miasta w Jarosławiu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Jarosławiu pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego, Słowackiego i Piekarską

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.2438

  uchwała nr 163/XVIII/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Nr 1/05 "Pruchnicka" w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.2063

  uchwała nr 697/LVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/08 obszaru "Spółdzielcza" w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.43.956

  uchwała nr 821/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Za Parkiem" w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.807

  uchwała nr 540/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/07 obszaru ?Morawska Północ? w Jarosławiu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1038

  uchwała nr 262/XXVIII/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/09 obszaru ?Zespołu Klasztornego OO. Dominikanów? w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1037

  uchwała nr 239/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1036

  uchwała nr 238/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1035

  uchwała nr 237/XXVI/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany granic Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1034

  uchwała nr XXII/20/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Cieszanów w 2012 roku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.