Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1081

Tytuł:

uchwała nr XXXII/184/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI /237/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miejska w Jedliczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1081
Hasła:Mieszkaniowy zasób gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1081

UCHWAŁA NR XXXII/184/2012 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI /237/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust.1 pkt.2 i ust.3 w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Jedliczu, uchwala co następuje: § 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej w Jedliczu Nr XLVI/237/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze (Dz. U. Woj. Podka. z 2009 r. Nr 3, poz. 13), wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) 3) 4) § 3 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym? § 3 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym? § 7 ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: ?nie przekracza 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym? § 7 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ?nie przekracza 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym?

2. Pozostałą treść Uchwały Nr XLVI/237/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze (Dz. U. Woj. Podka z 2009 r. Nr 3, poz. 13), pozostawia się bez zmian. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady

Piotr Krawczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3758

  uchwała nr XXIV/124/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/286/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2009 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2141

  uchwała nr XV/94/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlicze dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlicze oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2338

  uchwała nr LXXXVIII/450/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jedlicze III" w mieście Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.3.13

  uchwała nr XLVI/237/2008 Rady Miasta Jedlicze z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2078

  uchwała nr LXXXVIII/452/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Zasady wynajmowania mieszkań z zasoby mieszkaniowego gminy

  Jakie są zasady wynajmowania mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy?

 • Przydział mieszkania komunalnego

  Złożyłem wniosek o przydział mieszkania komunalnego. W załączeniu do wniosku przedstawiłem m.in. moje dochody za trzy ostatnie miesiące - zgodnie z wymogami lokalnej (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • najem lokalu

  Najemcą lokalu komunalnego jest matka, która z powodu ciężkiej choroby wystąpiła do gminy z wnioskiem o przepisanie na córkę umowy najmu lokalu. Zgodnie z uchwałą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1080

  uchwała nr XVI/108/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1079

  uchwała nr XXI/373/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1078

  decyzja nr OKR-4210-13(10)/2012/21173/I/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej "Sędziszów" Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1077

  uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązownica w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1076

  uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Stubno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego i logopedy szkolnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.