Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1084

Tytuł:

uchwała nr XXVII/440/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1084
Hasła:Zwierzęta bezdomne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1084

UCHWAŁA NR XXVII/440/12 RADY MIASTA KROSNA z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.11 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002; zm. z 2004r. Nr 69, poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96 poz. 959; z 2005r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006r. Nr 249, poz. 1830; z 2008r. Nr 199, poz. 1227; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 79, poz. 668; z 2011r. Nr 230, poz. 1373) po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Krośnieńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXVI/ 406 / 12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: ? 7) przytulisku ? rozumie się przez to miejsce przetrzymywania zwierząt od momentu ich odłowienia do momentu adopcji lub przekazania do schroniska, zlokalizowane przy ul. Białobrzeskiej i ul. Rzeszowskiej w Krośnie? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. § 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miasta Krosna Stanisław Słyś
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.23.625

  uchwała nr XL/751/09 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Krosna oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1083

  uchwała nr XXVI/400/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1082

  uchwała nr XIII/168/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 23 kwietnia 2012r. poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1081

  uchwała nr XXXII/184/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI /237/08 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1080

  uchwała nr XVI/108/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1079

  uchwała nr XXI/373/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.