Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1088

Tytuł:

uchwała nr XV.133.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Gminy Grębów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1088
Hasła:Podatki - pobór podatków w drodze inkasa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1088

UCHWAŁA NR XV.133.2012 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Gminy Grębów uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa. § 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi: Grębów, Jamnica, Krawce, Poręby Furmańskie, Zabrnie, Stale, Wydrza, Żupawa, Grębów-Zapolednik. § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7 % od zainkasowanej kwoty podatków. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów. § 5. Uchyla się uchwałę Nr XIV.119.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. § 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/239/05 Rady Gminy Grębów z dnia 08 grudnia 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Drewniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1066

  uchwała nr XIV.119.2012 Rady Gminy Grębów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/79/2012 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego ustalenia inkasentów oraz zasad wynagrodzenia za inkaso.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/211/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.330.2461

  uchwała nr LII/407/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny - zgłoszenie

  Kupiłam działkę rolną w mieście. Czy powinnam sama zgłosić się z zapytaniem o wysokość podatku, czy też zostanę o nim powiadomiona?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Umorzenie podatku od zabytkowej nieruchomości

  Posiadam nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku (bez indywidualnego numeru). Jakie możliwości daje Ordynacja podatkowa prezydentowi (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży runa leśnego

  W wielu publikacjach czytałam, że sprzedaż runa leśnego przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jest wolna od podatku dochodowego. Są to jakieś (...)

 • Sprzedaż działki leśnej a podatek

  Czy sprzedaż działki leśnej jest zwolniona z 10% ryczałtowego podatku dochodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1087

  uchwała nr XII(60)2012 Rady Gminy Dynów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dynów w 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1086

  uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarna .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1085

  uchwała nr XXIX/24/2012 Rady Gminy w Birczy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bircza w 2012 roku"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1084

  uchwała nr XXVII/440/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1083

  uchwała nr XXVI/400/12 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.