Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1110

Tytuł:

uchwała nr XIV/108/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-11
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1110
Hasła:Szkoły - pomoc materialna dla uczniów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. § 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/169/2005 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Joanna Rupar

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1110

Załącznik do Uchwały Nr XIV/108/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA ŁAŃCUTA Rozdział 1. Zasady ogólne § 1. Ilekroć w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta jest mowa o: 1) 2) MOPS ? należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, kolegium ? należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łańcuta, uczniu ? należy przez to rozumieć uczniów, o których mowa w art. 90 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). § 2. Regulamin obejmuje udzielenie pomocy o charakterze socjalnym w postaci: 1) 2) stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego. Rozdział 2. Formy udzielania stypendium szkolnego § 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.

3)

4) 5)

2)

3)

4)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1110

2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 3. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie oryginałów dokumentów tj.: 1) 2) 3) 4) imiennych faktur VAT, imiennych rachunków, biletów imiennych pieniężnych, dowodów wpłaty KP. 4. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie, na który stypendium zostało przyznane. 5. Dokumenty za miesiące: lipiec i sierpień będą uwzględniane do rozliczania stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego. 6. Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia. 7. Stypendium szkolne zostanie wypłacone wnioskodawcy na wskazany we wniosku numer konta lub w kasie. Rozdział 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz sposób ustalania jego wysokości § 4. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na: 1) 2) wniosek rodziców, opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, wniosek dyrektora. 2. Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu. § 5. O stypendium szkolne dla ucznia może ubiegać się wnioskodawca, jeżeli spełnia łącznie poniższe warunki: 1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362z późn. zm.), jego miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Łańcut. § 6. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie stosownego wniosku w MOPS. § 7. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku. 2. W sytuacji gdy MOPS posiada informacje na temat dochodu na osobę w rodzinie ucznia, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku nie ma konieczności dołączania dokumentów, o których mowa w ust. 1 ? dochód ustala się w oparciu o dane będące w posiadaniu MOPS. § 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października danego roku szkolnego. 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1. § 9. 1. Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:

2)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 1110

Kategoria stypendium I

II

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium szkolnego 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. do 200 zł o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) powyżej 200zł ? do kwoty, o której mowa 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. o świadczeniach rodzinnych(Dz. U. z 2006r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Miesięczny dochód na osobę w rodzinie

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 3. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w § 3, miesięcznie lub jednorazowo w terminach: 1) 2) do dnia 31 grudnia ? za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku, do dnia 30 czerwca ? za okres od stycznia do czerwca danego roku. 4. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, może ono być realizowane w okresach innych niż miesięczne. Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na: 1) 2) wniosek rodziców, opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, wniosek dyrektora szkoły. 2. Zasiłek szkolny może być przyznawany również z urzędu. § 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 2. Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) pożar lub zalanie mieszkania, nagłą chorobę w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, nagła, niezawiniona utrata pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego, inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. § 12. 1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia poniższe warunki: w rodzinie zaistniało zdarzenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, jego miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Łańcut,

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać załączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar), świadectwo pracy).

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?5?

Poz. 1110

3. Wniosek należy składać do MOPS. § 13. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. § 14. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. § 15. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 16. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli: 1) 2) 3) przerwał naukę w szkole, został skreślony z listy uczniów, ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.

2. O wystąpieniu faktów powodujących zaprzestanie spełniania kryteriów określonych w ust. 1, rodzic (prawny opiekun), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ. 3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Miasta Lubartów z dnia 23 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lubartów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1109

  uchwała nr XXIV/227/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie targowisk miejskich i ich regulaminu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1108

  uchwała nr XIX/113/12 Rady Miasta Dynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1107

  decyzja nr OKR-4210-4(11)/2012/404/X/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1106

  ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1105

  uchwała nr XVI/125/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustanowienia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Żyraków

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.