Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1134

Tytuł:

uchwała nr XXIII/241/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXII/ 346/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Dębicy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1134
Hasła:Targowiska

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w sprawie zmiany Uchwała Nr XXII/346/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.11, art. 18 ust.1 i art.40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm./ Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXII/346/2008 z dnia 25.09.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji i regulaminu targowisk Gminy Miasta Dębica wprowadza się następujące zmiany: W Regulaminie targowisk Gminy Miasta Dębica po § 3 dodaje się § 3a., w brzmieniu: ? 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych. 2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku (stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 8.00. 3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży na targowisku ?Plac Zieleniak? mają rolnicy.? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Stefan Bieszczad
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.3901

  uchwała nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu gmniy Dąbrówka na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.780

  uchwała nr XXII/149/08 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.2.77

  uchwała nr XIX/228/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/282/2004 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2004 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.572

  uchwała nr XXIII/306/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 września 2008r. zmieniająca uchwałę nr XXII/273/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/93/11 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/109/08 Rady Gminy Gromadka z dnia 30 maja 2008 roku w srawie uchwalenia Statutu Gminy Gromadka.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata za zgłoszenie wierzytelności

  Czy zgłoszenie wierzytelności podczas postępowania upadłościowego podlega opłacie?

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Faktura VAT w ewidencji

  Sp. z o.o. otrzymała fakturę VAT z następującymi danymi: Data dostawy/odbioru 2.09.2008; Data sprzedaży 2.09.2008; Data wystawienia 6.09.2008; Data wydruku 6.09.2008. (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1133

  uchwała nr XVI/99/2012 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1132

  rozporządzenie nr 14/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 maja 2012r. o uchyleniu rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 12/2011 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jarosławskiego i przemyskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1131

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 kwietnia 2012r. do porozumienia z dnia 01.02.2012r. nr 36/12 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Lutowiska w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Lutowiska w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 13.04.2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1130

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1129

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zawarte  pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Kolbuszowskim w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.