Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Stoszowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1186
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1186

UCHWAŁA NR XV/85/2012 RADY GMINY STOSZOWICE z dnia 17 lutego 2012 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Gminy Stoszowice uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr 39/VII/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany: 1) §1 otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Ustala się z dniem 1 września 2012 r. następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stoszowice: ? Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Przedborowej?; 2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

?2. Ustala się z dniem 1 września 2012 r. następującą granicę obwodów szkoły, o której mowa w § 1: ? obwód Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej obejmuje wszystkie miejscowości z terenu Gminy Stoszowice, tj. następujące miejscowości: Budzów, Grodziszcze, Jemna, Lutomierz, Mikołajów, Przedborowa, Różana, Rudnica, Srebrna Góra, Stoszowice, Żdanów? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady Gminy: Teresa Tęsna
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 39/VII/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1197

  uchwała nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leżajsk oraz określenia granic ich obwodów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Łabunie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.88.1498

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Kalisza

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVII/108/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kudowa-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N7.4131.145.2012.AM5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 marca 2012r. stwierdzające nieważność § 3 we fragmencie ?w szczególności? uchwały Rady Gminy Męcinka Nr XIII/75/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince.

 • uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy Męcinka z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Męcince

 • porozumienie nr 27/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Trzebnickiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

 • porozumienie nr 24/2012 Wojewody Dolnośląskiego; Zarządu Powiatu Strzelińskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.