Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1189

Tytuł:

uchwała nr XX/118/12 Rady Miasta Dynów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-05-21
Organ wydający:Rada Miasta Dynów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1189
Hasła:opłaty - za świadczenia w przedszkolach

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miasta Dynów uchwala, co następuje: § 1. 1. W przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie. 2. Ustala się wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Miejska Dynów, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust.1, na 1,60 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 3. Szczegółowy zakres świadczeń i zasady wnoszenia odpłatności, o której mowa w ust. 2 określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka. 4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 ulega obniżeniu w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny tj. na drugie i każde następne dziecko o 25% stawki, o której mowa w ust. 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów. § 3. Traci moc Uchwała Nr VI/37/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 roku. Przewodniczący Rady Miasta Dynów Roman Mryczko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1013

  uchwała nr VI/37/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.4690

  uchwała nr XII/76/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne oraz publiczna inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czemierniki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1652

  uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Hyżne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne funkcjonujące przy szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne oraz ustalenia czasu, w którym punkty przedszkolne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1971

  uchwała Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Budynek przeznaczony na przedszkole

  Czy jakieś przepisy regulują warunki jakie powinny spełniać pomieszczania (budynki) przeznaczone na organizację przedszkola lub szkoły? Jeśli tak, to jakie to przepisy? (...)

 • Podatek od nieruchomości (przedszkole)

  Mam pewną wątpliwość, jak należy rozumieć zapis ustawy o systemie oświaty: "Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) szkole (...)

 • Zamknięcie klubu malucha

  Moje dziecko chodziło do klubu malucha z którym miałam podpisaną umowę. W umowie był zapis, że "przedszkole" (nie ma statusu przedszkola) pracuje w godzinach 7-19 po (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1188

  uchwała nr XXI/353/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na terenie województwa podkarpackiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1187

  porozumienie nr I Wójta Gminy Raniżów z dnia 17 listopada 2011r. zawarte w Raniżowie pomiędzy Gminą Raniżów a Gminą Dzikowiec w przedmiocie powierzenia zadania publicznego ? prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1186

  uchwała nr 125/XX/2012 Rady Gminy Krzywcza z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1185

  uchwała nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1184

  uchwała nr XXXII/620/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.