Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Dobromierz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1191
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1191

UCHWAŁA NR XVIII/105/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady: Danuta Świerk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1677

  uchwała Nr XIII/164/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1147

  uchwała nr XXVI/99/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. 2011.154.3226

  uchwała nr 92/XI/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17 października 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/429/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr 0007.XVI.90.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi

 • uchwała nr 0007.XVI.89.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania

 • uchwała nr XVII/87/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

 • uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Szczytna jest organem prowadzącym.

 • uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 17 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie Gminy Stoszowice oraz określenia granic ich obwodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.