Logowanie

Tytuł:

uchwała nr I/116/12 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Lubawce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1192
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1192

UCHWAŁA NR I/116/12 RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje: § 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1. nauczycielach bez bliższego określenia ? rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubawka. 2. szkołach bez bliższego określenia ? rozumie się przez to przedszkola i szkoły prowadzone przez Gminę Lubawka. § 2. Ustala się zasady udzielania rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi według poniższej tabeli:

§ 3. Wicedyrektorowi i innemu nauczycielowi pełniącemu obowiązki w zastępstwie za nieobecnego dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 1 miesiąca zastępstwa przysługuje zniżka obowiązkowego wymiaru czasu pracy do wysokości zniżki obowiązującej dyrektora.

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, według następujących norm:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego ?2? Poz. 1192 ?

Lp. 1. 2. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin 20 22

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci innych grup wiekowych, pod warunkiem, że liczba dzieci sześcioletnich nie będzie niższa niż ? grupy mieszanej

§ 5. Traci moc uchwała nr I/202/09 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Wanda Zabiegło
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4329

  uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.71.1659

  uchwała nr XXXVII/671/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.6.127

  uchwała nr XXIX/250/2009 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6159

  uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 października 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/105/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • uchwała nr 0007.XVI.90.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na okręgi, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi

 • uchwała nr 0007.XVI.89.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miejskiej Złotoryja na stałe obwody głosowania

 • uchwała nr XVII/87/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ?Moje boisko ? Orlik 2012? przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

 • uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Szczytna jest organem prowadzącym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.