Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXII/104/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/260/09 z 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Łagiewniki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1225
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

?

Wrocław, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1225

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/260/09 z 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje : § 1. W załączniku (Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach) do uchwały nr XLII/260/09 z 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, wprowadza się następujące zmiany: 1. § 2 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie: ?8. ustawy z dnia 6 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).? 2. w § 2 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: ?9. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami).? 3. w § 2 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: ?10. Innych aktów prawnych? 4. w § 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ?4) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej, w zakresie niezastrzeżonym dla innych podmiotów?. § 2. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki. § 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Maria Łaskarzewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.131.985

  uchwała nr XLII/329/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/260/09 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

 • DZ. URZ. 2010.131.986

  uchwała nr XLII/330/09 Rady Gminy w Masłowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ? 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2350

  uchwała Nr XLII/242/ 2010 Rada Gminy Osina z dnia 22 października 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1190

  uchwała nr 1243/XLII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Józefosław I

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Rok obrachunkowy w spółce jawnej

  Spółka jawna zostaje powołana 05.02.2009 r. Rokiem obrachunkowym, zapisanym w umowie spółki, jest okres od 01.04 roku bieżącego do 31.03 roku następnego. Czy w tej (...)

 • Rozpoczęcie pracy w grudniu, wypłata w styczniu

  W listopadzie 2008 r. wróciłem do Polski z wieloletniego pobytu za granicą. Od 1 grudnia 2008 r. podjąłem pracę w Polsce, a pierwsze wynagrodzenie otrzymałem 9 stycznia (...)

 • Zaliczka kwartalna na podatek

  Opłacam podatek dochodowy w formie kwartalnych zaliczek. W jakim terminie muszę opłacić zaliczkę za IV kwartał: do 20.XII w wysokości za III kw., czy do 20.I.2009 r.?

 • Zwolnienie lekarskie ma przełomie roku

  Jestem pracodawcą. Zatrudniam panią, która obecnie jest w ciąży. Moja pracownica przedstawiła mi zwolnienie lekarskie od 17 grudnia 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. Moje (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • decyzja nr OWA-4210-31(3)/2012/13859/IIzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego w miejscowościach: Bolesławiec, Jelenia Góra, Świętoszów, Świdnica, Opole, Głogów, Jastrzębie Śląskie, Komprachcice, Wrocław oraz Polska Nowa Wieś.

 • ogłoszenie nr 67.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Chocianów

 • uchwała nr XVII/166/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy ? terenu pod Legnicki Park Technologiczny.

 • uchwała nr XXI.142.2012 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w Jelczu-Laskowicach

 • uchwała nr XXI.137.2012 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jelczu ? Laskowicach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.