Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1247

Tytuł:

uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-31
Organ wydający:Rada Miejska w Moryniu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1247
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz określenia granic ich obwodów. Na podstawie art.14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.1) ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się plan sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz granice ich obwodów: 1) Przedszkole Miejskie w Moryniu ul. Chopina 2. Do obwodu Przedszkola Miejskiego w Moryniu należą wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Moryń. 2) Oddział przedszkolny przy Zespole Szkół w Moryniu - Szkole Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu ul. Dworcowa 6a. Do obwodu oddziału przedszkolnego przy ww. szkole podstawowej należą wszystkie miejscowości położone na terenie gminy Moryń. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jadwiga Fragstein-Niemsdorff

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273,poz. 2703 i Nr 281,poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,poz. 791,Nr 120, poz. 818 i Nr 181,poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 157, poz. 1241. i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106,poz.622,Nr 112,poz.654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4829

  uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4587

  uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/218/10 Rady Gminy Cyców z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Cyców na rok szkolny 2010/2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1246

  uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom oraz nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, prowadzonych przez Gminę Moryń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1245

  uchwała Nr XVII/152/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia hejnału miasta Bobolice i zasad jego używania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1244

  uchwała Nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobolice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1243

  uchwała Nr XXI/171/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1242

  uchwała Nr XVII/154/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/11 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 grudnia 2011 r. dotyczącej ustanowienia pomnika przyrody

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.