Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1279

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/460/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1279
Hasła:Dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:26

w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 400a ust.1 pkt 5, art. 403 ust.1, ust. 4 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, zm. Dz. U. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657; z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się zasady udzielania przez Gminę Krosno osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne § 2. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Krosno, w której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie. § 3. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającego na budowie przyłączeń kanalizacyjnych do istniejącej lub będącej w trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Rozdział 2. Wysokość dotacji § 4. 1. Dla celów obliczenia kosztu wybudowania 1 mb przyłącza przyjmuje się iloraz sumy kosztów poniesionych przez wnioskodawcę i długości wybudowanego przyłącza. 2. Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłączenia kanalizacyjnego wynosi nie więcej niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kosztów tego przyłączenia, z zastrzeżeniem że maksymalna kwota udzielonej dotacji wynosi 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), chyba że zastosowanie znajdzie § 14 ust. 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1279

3. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie poniesionych i udokumentowanych w sposób określony w § 15 pkt 3 przez wnioskodawcę kosztów, z zastrzeżeniem że na potrzeby obliczenia maksymalnej kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1 ustala się maksymalną stawkę za wybudowanie 1 mb przyłącza 175 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy), obejmującą koszty wymienione w § 5 ust. 1. 4. W razie poniesienia przez wnioskodawcę kosztów wybudowania 1 mb przyłącza wyższych niż maksymalna stawka ustalona w ust. 3, kwota dotacji obliczona będzie z zastosowaniem stawki maksymalnej za wybudowanie 1 mb przyłącza. 5. W razie poniesienia przez wnioskodawcę kosztów wybudowania 1 mb przyłącza niższych niż maksymalna stawka ustalona w ust. 3, kwota dotacji obliczona będzie na postawie faktycznie poniesionych kosztów. 6. W przypadku przedłożenia przez wnioskodawcę faktury, rachunku lub dokumentów o których mowa w § 6 uniemożliwiających określenie dofinansowania w oparciu o powyższe kryteria, organy oceniające wniosek, przed rozpatrzeniem, mogą zobowiązać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o dodatkowe niezbędne informacje. § 5. 1. Na koszt przyłączenia kanalizacyjnego składają się koszty: a) b) c) d) e) przygotowania projektu technicznego, zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych, dokumentacji powykonawczej przyłączenia, odbioru przyłącza przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (MPGK Krosno Sp. z o.o.).

2. Dotacją nie będzie objęta przebudowa lub zmiana lokalizacji istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości. Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji § 6. Wnioskodawca ubiegający się o dotację celową zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Krosna za pośrednictwem MPGK Krosno Sp. z o.o. wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami o których mowa w § 7. § 7. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji celowej stanowią: 1) 2) kserokopia dowodu tożsamości, dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, albo kserokopia umowy lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, kserokopia kosztorysu inwestorskiego lub szacunkowego kosztu wykonania przyłączenia, kserokopia umowy z firmą na wykonanie przyłączenia lub oryginał oświadczenia wnioskodawcy o wykonaniu przyłączenia we własnym zakresie. Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku. § 8. Wnioski o dotację przyjmowane są do dnia 30 września 2012 roku. § 9. 1. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są według kolejności daty ich wpływu do MPGK Krosno Sp. z o.o. 2. W imieniu Prezydenta Miasta Krosna wnioski rozpatrują: 1) 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.o. ? ocena merytoryczna kosztów, o których mowa w § 5 ust. 1 wykazanych do dotacji, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna ? ocena formalna, zatwierdzająca dofinansowanie.

3) 4)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1279

§ 10. Rozpatrzenie wniosku, zgodnie z treścią § 4 ust. 6 może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę, w określonym przez organ terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów. § 11. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą Krosno, a wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji celowej. § 12. Umowa o udzielenie dotacji celowej określa w szczególności: 1) 2) 3) 4) 5) 6) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania, wysokość dotacji udzielanej wnioskodawcy i tryb płatności, termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego, minimalny czas eksploatacji dotowanego przyłącza, termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż do 31 stycznia następnego roku.

§ 13. Wnioskodawca poinformowany zostanie na piśmie o wyniku rozpatrzenia wniosku i ewentualnym terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej. § 14. 1. Wyczerpanie środków budżetowych Gminy Krosno przeznaczonych na dotację do przyłączy, może stanowić podstawę uzasadniającą odmowę udzielenia dotacji. 2. Gmina Krosno może obniżyć maksymalną kwotę dotacji określoną w § 4 ust.2, w przypadku stwierdzenia wpływu wniosków o dofinansowanie w ilości wskazującej na przekroczenie środków budżetowych zaplanowanych na ten cel. 3. Uprawnienie Gminy Krosno, o którym mowa w ust.2 realizuje Prezydent Miasta Krosna w terminie do 15 sierpnia 2012 r.

, w formie zarządzenia, w którym określa obniżoną maksymalną kwotę dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego, z zastrzeżeniem ust.4. Zarządzenie publikowane jest na stronie www.bip.krosno.pl. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Krosna może zrealizować uprawnienie Gminy Krosno, o którym mowa w ust.2, w terminie późniejszym niż określony w ust.3 Rozdział 4. Tryb rozliczenia dotacji § 15. Warunkiem rozliczenia dotacji przez wnioskodawcę jest przedłożenie w terminie ustalonym w umowie o udzielenie dotacji, następujących dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i wykorzystanie udzielonej dotacji: 1) 2) 3) protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłączenia wraz z dokumentacją powykonawczą, umowy na odbiór ścieków z MPGK Krosno Sp. z o.o., oryginałów rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę obejmujących koszty podlegające dotacji określone w § 5.

§ 16. Po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji, sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji. § 17. 1. Wnioskodawca, z zastrzeżeniem ust.2, zobowiązany jest do zwrotu przyznanej tytułem dotacji kwoty na zasadach określonych w umowie o dotację w przypadku: 1) 2) wystąpienia okoliczności określonych w art. 251 i 252 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zaprzestania korzystania z przyłączenia kanalizacyjnego (rozwiązania umowy na odbiór ścieków), na którego budowę została udzielona dotacja w okresie pięciu lat od zakończenia roku, w którym dotacja została rozliczona.

2. W razie utraty przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty dotacji pod warunkiem zapewnienia ciągłości korzystania z przyłączenia kanalizacyjnego (zawarcia umowy na odbiór ścieków) przez nowego właściciela przez okres co najmniej równy okresowi, do którego zobowiązał się wnioskodawca.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 1279

§ 18. Przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Krosna wizja lokalna obejmująca zbadanie zasadności złożonego wniosku oraz weryfikację zawartych w nim danych. § 19. Wnioskodawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie wizji lokalnej, o której mowa w § 18 pod rygorem nie rozpatrzenia wniosku o dotację. § 20. Dofinansowanie nastąpi w formie ustalonej w umowie zawartej z wnioskodawcą w terminie jednego miesiąca od dnia rozliczenia dotacji w sposób wskazany w § 16. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 21. Informację o terminach składania wniosków Prezydent Miasta Krosna ogłasza na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Krosna, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu. § 22. Wzory wniosków o udzielenie dotacji dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Krosna. § 23. Traci moc uchwała Nr XXVII/431/12 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączeń kanalizacyjnych. § 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna i Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej ? Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Krośnie. § 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Krosna Stanisław Słyś

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?5?

Poz. 1279

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?6?

Poz. 1279

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?7?

Poz. 1279
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.276.461

  uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączeń kanalizacyjnych

 • DZ. URZ. 2011.193.1539

  uchwała nr VI/35/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Miasta Bukowno na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2205

  uchwała nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6341

  uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6342

  uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1278

  uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Jasło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1277

  uchwała nr XXII/375/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1276

  informacja nr 1 Starosty Jasielskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kunowa i Lipnica Górna w Gminie Skołyszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1275

  porozumienie nr 1.2012 Starosty Leskiego z dnia 5 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy: Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a  Powiatem Leskim w przedmiocie utworzenia i prowadzenia przez powiat Liceum Plastycznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1274

  uchwała nr XVII/138/2012 Rady Gminy Tryńcza z dnia 28 maja 2012r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.