Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.13

Tytuł:

uchwała nr XII/90/2011 Rady Miasta łańcuta z dnia 15 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-01-03
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 13
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,art. 239,art. 264 ust 3 i art. 226 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje; § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 48.227.557 zł, w tym: a) dochody bieżące 43.670.776 zł, b) dochody majątkowe 4.556.781 zł, jak poniżej:

Klasyfikacja budżetowa Źródła dochodów Planowane dochody na 2012 r. (w zł) z tego: OGÓŁEM 2 LEŚNICTWO Gospodarka leśna Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpływy z opłat za wynajem lokali mieszkalnych 0830 Wpływy z usług - rozliczenia z najemcami lokali mieszkalnych z tytułu dostarczonych mediów, - odpłatność za usługi remontowo-budowlane wykonywane na rzecz wspólnot mieszkaniowych, - usługi zarządu wspólnotami mieszkaniowymi 0920 Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy, - odsetki od środków na rachunku bankowym Gospodarka gruntami i nieruchomościami 354 814 140 387 25 000 189 427 5 000 4 000 1 000 2 947 495 354 814 140 387 25 000 189 427 5 000 4 000 1 000 1 437 495 1 510 000 3 4 000 4 000 4 000 3 668 547 721 052 361 238 bieżące 4 4 000 4 000 4 000 2 168 547 721 052 361 238 1 510 000 majątkowe 5

1 020 02001 0970 700 70001 0750

70005

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 13 ?

0470 0750

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług - rozliczenia z najemcami obiektów i lokali użytkowych z tytułu dostarczonych mediów, Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy INFORMATYKA Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

242 690 1 139 299

242 690 1 139 299

0760 0770 0830

10 000 1 500 000 45 506 45 506

10 000 1 500 000

0920 720 72095 6207

10 000 704 984 704 984 704 984

10 000 704 984 704 984 704 984

750 75011 2010

152 584 126 884 126 784

152 584 126 884 126 784

2360 75023 0690 0970 2030 75045 2010

100 25 300 5 000 20 000 300 400 400

100 25 300 5 000 20 000 300 400 400

751 75101 2010

3 115 3 115 3 115

3 115 3 115 3 115

756

23 958 273

23 958 273

75601 0350 0910 75615

42 000 41.000 1.000 6 850 500

42.000 41.000 1.000 6 850 500

0310 0320 0340 0500 0910

6 406 000 10 500 384 000 30 000 20 000

6 406 000 10 500 384 000 30 000 20 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 13 ?

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych rozliczeń Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bieżących placówek oświatowych Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowe rozliczenia publiczno - prawne Przedszkola Wpływy z usług - wpływy z opłaty stałej Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bieżących placówek oświatowych Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowe rozliczenia publiczno - prawne Gimnazja Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bieżących placówek oświatowych Wpływy z różnych dochodów - prowizje za terminowe rozliczenia publiczno - prawne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne Wpływy z różnych opłat - odpłatność za żywienie uczniów w placówkach oświatowych

4 024 000

4 024 000

0310 0320 0340 0360 0430 0500 0910 75618 0410 0480 0690 0920 75619 2680 75621 0010 0020 758 75801 2920 75814 0920 801 80101 0920 0970 80104 0830 0920 0970 80110 0920 0970 80146 2007

2 923 000 197 000 239 000 30 000 120 000 500 000 15000 849 021 420 000 418 921 10 000 100 126 922 126 922 12 065 830 11 265 830 800 000 9 863 157 9 813 157 9 813 157 50 000 50 000 1 031 481 18 750 3 900 14 850 554 990 548 670 1 810 4 510 1 620 950 670 13 181 13 181

2 923 000 197 000 239 000 30 000 120 000 500 000 15000 849 021 420 000 418 921 10 000 100 126 922 126 922 12 065 830 11 265 830 800 000 9 863 157 9 813 157 9 813 157 50 000 50 000 1 031 481 18 750 3 900 14 850 554 990 548 670 1 810 4 510 1 620 950 670 13 181 13 181

80148 0690

442 940 442 940

442 940 442 940

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 13 ?

852 85202 0690 0920 85212

POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie podjętych świadczeń Wpływy z różnych dochodów - zwroty nienależnie podjętych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wpływy ze zwrotów dotacji ora płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność

4 786 872 28 877 28 777 100 3 777 000

4 786 872 28 877 28 777 100 3 777 000

0920 0970

1 000 1.000

1 000 1.000

0980 2010

10.000 3 760 000

10.000 3 760 000

2910

5 000

5 000

85213

20 400

20 400

2010

6 700

6 700

2030 85214 2030 85216 2030 85219 0920

13 700 183 500 183 500 163 300 163 300 372 425 1 200

13 700 183 500 183 500 163 300 163 300 372 425 1 200

2007

192 425

192 425

2030 85228 0830 0920 2010

178 800 241 370 96 370 100 144 300

178 800 241 370 96 370 100 144 300

2360 854 85495

600 66 110 66 110

600 66 110 66 110

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 13 ?

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia wynikające z umowy z Gminą Rakszawa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.

3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z basenu, hali sportowej i innych obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych DOCHODY OGÓŁEM, z tego: Dotacje , w tym: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

56 193,50

56 193,50

2009

9 916,50

9 916,50

900 90019 0690 90020 0400 90095 0970 6207

2 487 797 80.000 80.000 6 000 6 000 2 401 797 60.000 2 211 698

146 000 80.000 80.000 6 000 6 000 60.000 60.000

2 341 797

2 341 797

2 211 698

6209

130 099

130 099

921 92116 2320 926 92604 0750

40 000 40 000 40 000 1 460 637 1 460 637 150 637

40 000 40 000 40 000 1 460 637 1 460 637 150 637

0830

1 295 000

1 295 000

0920

5 000

5 000

0970

10 000 48 227 557 7 939 396 3 318 497

10 000 43 670 776 4 892 615 271 716 4 556 781 3 046 781 3 046 781

1. a)

b)

4 041 299

4 041 299

c)

40 000

40 000

d)

539 600

539 600

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 49.352.431 zł, w tym: a) wydatki bieżące 43.803.454 zł; b) wydatki majątkowe 5.548.977 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 13 ?

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 010 01030 ROLNICTWO Izby rolnicze

OGÓŁEM 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 5 000 2 000 460 000 457 000 412 000 412 000 412 000 2 000 350 000 40 000 20 000 45 000 45 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 674 268 1 179 268 1 179 268 7 000 7 000 1 172 268 425 954 319 033 25 975 51 376 8 270 21 300 746 314 14 500 160 700 263 152 1 500 199 362 1 800 2 000 5 000 18 500

1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2850 020 02001 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego LEŚNICTWO Gospodarka leśna

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4300 4430 600 60016 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne

1.Wydatki bieżące: a)wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4270 4300 4430 6050 60095 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność

2.Wydatki majątkowe:

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 700 70001 Zakup usług remontowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 13 ?

4410 4400 4430 4440 4480 4700 70005

Podróże służbowe krajowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 000 41 000 15 000 8 800 11 000 1 000 495 000 495 000 2000 2 000 493 000 80 000 38 800 180 500 11700 17 000 115 000 20 000 30 000 205 000 130 000 130 000 130 000 30 000 30 000 100 000 100 000 75 000 75 000 75 000 75 000 5 000 70 000 839 393 839 393 839 393 839 393 10 000 704 984 124 409 5 195 817 318 193 308 193 308 193 267 593 204 470 13 747 33 907 5 469 10 000

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 4260 4270 4300 4390 4430 4480 4520 4600 710 71004 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 4300 71035 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 720 72095 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych INFORMATYKA Pozostała działalność

1.Wydatki majątkowe a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 6050 6057 6059 750 75011 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 13 ?

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4260 4300 4350 4370 4440 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40 600 7 000 15 000 9 500 2 100 1 500 5 500 10 000 10 000 10 000 182 500 182 500 174 000 174 000 8 500 8 500 6 000 2 500 4 544 724 4 317 724 39 000 39 000 4 278 724 3 443 724 2 626 541 168 972 23 000 414 994 68 217 142 000 835 000 75 000 104 150 4 000 127 500 10 000 290 050 9 500 10 000 14 000 50 400 5 000 5 000 10 000 70 400 30 000 20 000 227 000 227 000 100 000 127 000 400

2.Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 75022 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rady gmin

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 75023 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin

1. 1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4100 4110 4120 4170 4140 4210 4280 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4420 4430 4440 4610 4700 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

1.Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 6060 75045 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kwalifikacja wojskowa

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 13 ?

1.Wydatki bieżące a) 3030 75095 świadczenia na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność

400 400 400 150 000 150 000 150 000 3 115 3 115 3 115 3 115 3 115 3 115 68 750 5 000 5 000 5 000 56 850 16 850 16 850 4 150 3 500 500 150 12 700 7 000 1 500 200 2 000 2 000 40 000 40 000 40 000 3 900 3 900 3 900 3 900 300 2 100 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 917 000 917 000 917 000 917 000 917 000

2.Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 751 75101 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 754 75405 3000 75412 Zakup materiałów i wyposażenia BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne

a)dotacje na zadania bieżące

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 4110 4120 4210 4270 4300 4430 4480 Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

2.Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6230 75414 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4260 4270 4300 75478 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4210 757 75702 Zakup materiałów i wyposażenia OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.Wydatki bieżące a)obsługa długu 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 13 ?

terytorialnego kredytów i pożyczek 758 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 1 068 552 1 068 552 276 000 276 000 276 000 276 000 50 000 226 000 792 552 792 552 792 552 20 418 471 8 343 653 8 343 653 10 407 10 407 8 333 246 7 334 920 5 808 917 433 200 940 626 152 177 998 326 41 223 519 682 11 490 70 975 4 210 1 500 6 665 15 800 900 400 323 981 200 1 300 5 937 028 5 937 028 878 400 878 400 6 900 6 900 5 051 728 4 398 659 3 486 180 265 973 556 642 89 864 653 069 38 800 268 770

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4810 Rezerwy - rezerwa ogólna budżetu - rezerwa celowa budżetu 2.Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6800 801 80101 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4480 4700 80104 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2540 3020 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń b)świadczenia na rzecz osób fizycznych b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4210 4260 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 13 ?

4280 4300 4330 4350 4370 4390 4440 80110

Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja

6500 48 375 44 793 3 090 8 000 12 350 222 391 4 977 290 4 977 290 5 829 5 829 4 971 461 4 604 505 3 615 368 299 755 591 183 98 199 366 956 10 700 115 500 2 700 15 000 1 400 2 500 2 356 50 216 510 240 86 410 86 410 16 647 16 647 18 080 18 080

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4280 4300 4350 4370 4390 4410 4440 4700 80113 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3260 2360 Inne formy pomocy dla uczniów Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie rt. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego b)dotacje na zadania bieżące

b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4300 80146 Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

51 683 51 683 51 683 127 225 117 225 100 399 500 500 99 899 30 010 10 600 5 800 53 489 16 826 3 080

1.Wydatki bieżące a)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 4210 4300 4410 4700 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 13 ?

4117 4127 4177 4307 4417 4707 4709

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 400 230 5 950 326 816 2 500 2 524 10 000 10 000 10 000 827 497 827 497 1 875 1 875 825 935 314 184 247 989 19 232 40 413 6 550 511 438 15 376 442 940 33 700 820 4 202 1 500 12 650 250 119 368 119 368 119 368 800 800 118 568 118 568 419 439 6 000 6 000 6 000 6 000 413 439 413 439 173 000 25 000 30 000

2.Wydatki majątkowe a)inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 80148 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówki szkolne

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4260 4280 4300 4390 4440 4700 80195 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Wydatki bieżące b)wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 4440 851 85153 Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2820 85154 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.

Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2310 2360 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w rybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2800 2820

60 000 58 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 13 ?

b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4390 4410 4430 4440 852 85202 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej

240 439 115 090 38 800 2 800 11 140 1 820 60 530 125 349 41 549 78 380 2 400 1 000 920 1 100 6 819 196 370 588 370 588 370 588 370 588 29 781 29 781 29 781 29 781 3 964 617 25 200 24 884 24 884 24 884 24 884 8 225 8 225 8 225 8 225 725 7 500 3 902 000 3 902 000 3 596 243 3 596 243 305 757 288 157 183 500 15 612 83 757 5 288 17 600 5 100 2 500 1 600 2 400

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 4330 85203 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4110 4120 4170 85204 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Rodziny zastępcze

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 85205 Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przemocy w rodzinie

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 85212 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4350 4370 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 13 ?

4440 4700 85213

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

5 500 500 23 825 23 825 23 825 23 825 322 575 300 000 300 000 300 000 22 575

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 4130 85214 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne b)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3119 85215 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe

22 575 300 000 300 000 300 000 300 000 204 125 204 125 204 125 204 125 814 522 814 522 7 138 7 138 614 959 548 057 409 202 31 955 67 680 10 800 28 420 66 902 14 472 12 580 2 000 800 7 600 1 800 6 000 1 800 700 850 15 400 2 900 192 425

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 85216 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 85219 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4170 4140 4210 4260 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 4440 4700 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

c)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3027 3209 4017 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

760 40 61 856

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 13 ?

4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4417 4419 4447 4449 85228

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 220 3 848 203 10 181 540 1 590 89 2 374 126 2 266 119 98 672 5 181 228 12 1 064 56 592 999 592 999 3 370 3 370 589 629 549 567 434 164 30 817 71 644 10 942 2 000 18 732 930 600 19 800 225 672 225 672 50 000 50 000

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4170 4140 4280 4300 4440 85295 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w rybie rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne

a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 3110 854 85401 1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

175 672 1 000 174 672 879 331 773 221 773 221 771 221 730 033 583 731 37 916 93 292 15 094

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 13 ?

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4280 4300 4440 4700 85415 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów

43 188 5 210 1 140 200 36 518 120 40 000 40 000 40 000 40 000 66 110 66 110 66 110 2 992 528 6 758 1 192 1 188 210 44 200 7 800 580 102 476 84 4 604 627 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 323 000 323 000 323 000 323 000 3 000 320 000 30 000 30 000 30 000 30 000 15 000 15 000 40 800 40 800 40 800 40 800 800 40 000 826 000 826 000

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3240 85495 Stypendia dla uczniów Pozostała działalność

1.Wydatki bieżące a)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 900 90001 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4430 90003 Różne opłaty i składki Oczyszczanie miast i wsi

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 90004 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 90013 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 90015 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów, dróg

1.Wydatki bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 13 ?

a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4260 4300 90019 Zakup energii Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

826 000 826 000 620 000 206 000 80 000 60 000 60 000 60 000 5 000 55 000 20 000 20 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 291 327 56 295 56 295 35 295 30 000 4 560 735 21 000 21 000 3 235 032 3 235 032 212 341 2 211 698 810 993 2206 000 16 000 16 000 3 000 3 000 10 000 10 000 3 000 3 000 3 000 1 430 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 180 000 180 000 180 000

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 6230 90020 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2.Wydatki majątkowe

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 90095 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność

1.Wydatki bieżące b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 4110 4120 4260 Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.Wydatki majątkowe a)inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 6050 6057 6059 921 92105 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3040 2820 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom a)dotacje na zadania bieżące

a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 92109 1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2.Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 13 ?

92116

Biblioteki

720 000 720 000 720 000 720 000 40 000 40 000 40 000 40 000

1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2480 92120 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2720 Dotacje celowe przekazane budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej

926 92604

3 562 322 3 404 322 3 404 322 20 000 20 000 3 384 322 1 627 692 1 265 953 90 453 200 286 31 000 40 000 1 756 630 30 000 232 000 950 000 100 000 12 000 153 000 11 000 5 200 9 000 50 000 4 600 37 000 52 330 100 000 8 000 2 500 158 000 158 000 150 000 150 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 49 352 431

1.Wydatki bieżące a)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4170 4140 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4480 4700 4520 92605 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie kultury fizycznej

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

b)świadczenia na rzecz osób fizycznych 3040 c) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia OGÓŁEM WYDATKI

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 19 ? Poz. 13 ?

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych objętych planem wydatków majątkowych na rok 2012:

Klasyfikacja budżetowa 600 60016 6050 720 72095 6050 6057 6059 750 75011 6060 75023 6050 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową Nr 4 ? odszkodowania za wywłaszczenie gruntów INFORMATYKA Pozostała działalność PseAP ? Podkarpacki system e-administracji publicznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Integracja programu PB_USC i ZMOK Urzędy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Adaptacja wynajmowanych lokali biurowych UM (wykonanie sieci logicznej, zakup szafy krosowniczej, urządzeń aktywnych i klimatyzacja) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1)zakup serwera i komputerów 2)program antywirusowy 3)program do monitorowania sieci 4)zakup laptopa dla potrzeb kancelarii tajnej 75095 6050 754 75412 6230 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku ul. Plac Sobieskiego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup samochodu OSP Przedmieście Ocieplenie budynku OSP Przedmieście 758 75818 6800 801 80146 6060 900 90019 6230 RÓZNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Tablica interaktywna ? Szkoła Podstawowa Nr 2 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Usuwanie wyrobów zawierających azbest 90095 Pozostała działalność 3 235 032 Przygotowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych szansą dla rozwoju Miasta Łańcuta ? Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007 ? 2013, Działanie I.3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 212 341 127 000 100 000 6 000 6 000 5 000 150 000 150 000 150 000 40 000 40 000 40 000 30 000 10 000 792 552 792 552 792 552 10 000 10 000 10 000 10 000 3 255 032 20 000 20 000 20 000 227 000 100 000 Nazwa zadania Kwota zł 45 000 45 000 45 000 45 000 839 393 839 393 839 393 10 000 704 984 124 409 387 000 10 000 10 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 20 ? Poz. 13 ?

6057 6059 921 92109 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa Filii Domu Kultury Podzwierzyniec OGÓŁEM

2 211 698 810 993 180 000 180 000 180 000 180 000 5 548 977

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.124.874zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi: - z długoterminowych kredytów w kwocie 760.000 zł; - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w kwocie 364.874 zł 2. Określa się przychody budżetu w kwocie 3.424.874 zł pochodzące: - z długoterminowych kredytów (§ 952)w kwocie 3.060.000 zł; - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych (§ 950) w kwocie 364.874 zł 3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów bankowych w łącznej kwocie 2.300.000 zł 4. Okresla się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 4.560.000 zł, w tym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.500.000 zł b) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2012 r. w kwocie 760.000 zł c) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 2.300.000 zł § 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 1.018.552 zł, w tym: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.679 zł; - na zadania oświaty i wychowania, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.

321 zł; - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 792.552 zł. § 5. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu miasta Łańcuta polegające na przeznaczeniu uzyskanych dochodów na finansowanie określonych wydatków stosownie do: a) art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 181 oraz dochody z opłat określonych na podstawie art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10, ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele. b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 ustawy. § 6. Określa się dochody oraz wydatki budżetu miasta nimi finansowane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu: 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania: - wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 413.439 zł, - wynikające z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 6.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 21 ? Poz. 13 ?

Klasyfikacja budżetowa DOCHODY 756

Wyszczególnienie

Kwota zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii

418 921

75618 0480 WYDATKI 851 85153 1.Wydatki bieżące

418 921 418 921 419 439 6 000 6 000 6 000 6 000 413 439 413 439 173 000 25 000 30 000

a)dotacje na zadania bieżące 2820 85154 1.Wydatki bieżące a)dotacje na zadania bieżące 2310 2360 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w rybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2800 2820

60 000 58 000 240 439 115 090 38 800 2 800 11 140 1 820 60 530 125 349 41 549 78 380 2 400 1 000 920 1 100

b) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4390 4410 4430 4440 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej :

Klasyfikacja budżetowa DOCHODY 900 90019 0690 WYDATKI 900 90019 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80.000 80.000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 80.000 80.000 80.000 Wyszczególnienie Kwota zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 22 ? Poz. 13 ?

1.Wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych , w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 4300 6230 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

80.000

5 000 55 000 20 000

2.Wydatki majątkowe

3. Dochody i wydatki na zadania biblioteki powiatowej wykonywane na podstawie porozumienia Powiatem Łańcuckim:

Klasyfikacja budżetowa DOCHODY 921 92116 2320 WYDATKI 92116 2480 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 40 000 40 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 40 000 40 000 40 000 Wyszczególnienie Kwota zł

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z poniższym zestawieniem:

Klasyfikacja budżetowa DOCHODY 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie WYDATKI 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 852 85212 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym: 127 184 126 784 126 784 4 00 400 3 115 3 115 3 115 3 911 000 3 760 000 3 760 000 127 184 127 184 3 115 3 115 3 911 000 3 911 000 Wyszczególnienie Kwota zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 23 ? Poz. 13 ?

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2)świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

163 757 3 596 243 6 700

6 700 144 300 144 300 144 300

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Miasta Łańcuta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z złącznikiem Nr 1 do uchwały. § 8. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łańcuta: 1. Do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 1.500.000 zł. 2. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3. Do przekazania uprawnień kierownikom miejskich jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miasta Jacek Bartman

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 24 ? Poz. 13 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 grudnia 2011 r. Dotacje z budżetu Miasta Łańcuta w 2012 r.

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Kwota dotacji podmiotowej celowej

010 01030 754 75412 801 80104

ROLNICTWO Izby Rolnicze Wpłata dla Izby Rolniczej w Rzeszowie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe na zakup samochodu OSP Przedmieście Dotacja celowa na roboty budowlane ? ocieplenie budynku OSP Przedmieście OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek Przedszkole artystyczno ? językowe ?Nutka? Przedszkole ?Jaś i Małgosia? Przedszkole ?Baybyland?

4 150 4 150 40 000 40 000 30 000 10 000 878 400 878 400 439 200 146 400 146 400 146 400 18 080 18 080 94 000 6 000 3 000 3 000 88 000 20 000 17 000 7 000 13 000 6 000 8 000 17 000 50 000 50 000 50 000 20 000 20 000 20 000 50 000 10 000 4 000 18 080

80113 851 85153

Dowożenie uczniów do szkół Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Udzielenie wsparcia i pomocy specjalistycznej osobom z problemem narkotykowym Prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży jako formy przeciwdziałania uzależnieniom Prowadzenie środowiskowego programu opiekuńczo
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1511

  uchwała nr XXXVI/316/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.859

  uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1542

  uchwała nr XLII/374/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia hejnału dla Miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.501

  uchwała nr XXXVII/325/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.110.2038

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Łańcuta z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12

  uchwała nr XXI/144/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 29 grudnia 2011r. ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg,których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.11

  uchwała nr XXII/460/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg w Rzeszowie do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10

  uchwała nr XII/93/11 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9

  uchwała nr 309/XV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8

  uchwała nr XII/68/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 33/II/10 dla terenu położonego przy ul. Sanowej w Leżajsku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.