Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1342

Tytuł:

informacja nr 2 Starosty Leżajskiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ożanna gmina Kuryłówka

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-06-14
Organ wydający:Starosta Leżajski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1342
Hasła:Grunty i budynki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:31

w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ożanna gmina Kuryłówka Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /j.t. Dz. U z 2011r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm./ oraz art. 24 a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm./ Starosta Leżajski informuje: § 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Ożanna gm. Kuryłówka stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. § 2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego informacji, o której mowa w § 1, zgłaszać zarzuty do tych danych. § 3. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Starosta Leżajski inż. Jan Kida
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.408

  ogłoszenie nr 1 Starosty Złotowskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Tarnówka, gm. Tarnówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.184

  informacja nr 1 Starosty Leżajskiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Jelna gmina Nowa Sarzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.2080

  informacja nr 1 Starosty Leżajskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Łętownia gmina Nowa Sarzyna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.216.6910

  informacja Starosty Płockiego z dnia 14 grudnia 2009r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Brzechowo w jednostce ewidencyjnej gmina Drobin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.215.6885

  informacja Starosty Płockiego z dnia 8 grudnia 2009r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Wilczkowo w jednostce ewidencyjnej gmina Wyszogród

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1341

  informacja nr 2 Starosty Jasielskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Bierówka, Chrząstówka i Niepla w Gminie Jasło

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1340

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 kwietnia 2012r. do porozumienia z dnia 02.01.2012r. nr 17/12 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Miastem Pruchnik w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Pruchnik w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 13.04.2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1339

  porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 maja 2012r. zawarte w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Pawłosiów w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Pawłosiów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 ? izba wytrzeźwień.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1338

  uchwała nr XIII/69/2012 Rady Gminy Przeworsk z dnia 27 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Przeworsk na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1337

  uchwała nr XVI/133/12 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częśćiowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu  ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i zasiłki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.