Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-11
Organ wydający:Rada Gminy Dobromierz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1347
Hasła:ośrodki pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1347

UCHWAŁA NR XVIII/109/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Tracą moc uchwały: 1) nr XXIII/141/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 2) nr XV/87/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Przewodnicząca Rady: Danuta Świerk

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 1347

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 1347

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 1347

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 1347

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 1347

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 1347
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXVII/479/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/241/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI /170/ 2004 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grębocicach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4842

  uchwała nr XXIII.245.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVIII/173/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy.

 • decyzja nr OPO-4210-12(5)/2012/3706/VI/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 kwietnia 2012r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie

 • uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • uchwała nr 201/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo ? usługowej we wsi Ławica, w granicach działek ewidencyjnych: nr 179, nr 177/1 i nr 177/2 AM.1.

 • uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwierzęcych zwłok i ich części.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.