Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1352

Tytuł:

uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-14
Organ wydający:Rada Gminy Kobylanka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1352
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2012 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 34a ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 zm. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228; z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 204, poz. 1195)) uchwala się co następuje: § 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Kobylanka: 1. Kąpielisko śródlądowe w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie. § 2. Na rok 2012 ustala się sezon kąpielowy na terenie kąpieliska śródlądowego w Zieleniewie nad jeziorem Miedwie w okresie od 29 czerwca 2012 r. do 2 września 2012 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.77.1455

  uchwała Nr IX/55/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.357

  uchwała nr XXIX/195/2009 Rady Gminy Kobylanka z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kobylanka na lata 2009 ? 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.228

  uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.706

  uchwała nr XXXI/204/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 października 2009r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Sława na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1351

  uchwała Nr XXI/120/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, części obrębu Niedźwiedź

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1350

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 11 czerwca 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Białogardu przeprowadzonych w dniu 10 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1349

  wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 354/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 listopada 2011 r. stwierdzjący nieważność uchwały Nr XIII/119/2008 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Malechówko, Malechowo, Karwice, Paproty-Paprotki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1348

  uchwała Nr XIV/125/2012 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1347

  uchwała Nr XIV/217/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.