Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1361

Tytuł:

uchwała nr 304/XXX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-06-20
Organ wydający:Rada Miasta Jarosławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1361
Hasła:Szkoły - pomoc materialna dla uczniów

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:16

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław. Działając na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr 835/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław, wprowadza się następującą zmianę: określonemu w §5 ust 4 uchwały załącznikowi nadaje się brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jarosławia. § 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Oświaty Rady Miasta Jarosławia § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia mgr Jarosław Pagacz

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1361

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1361

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 1361

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?5?

Poz. 1361
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1117

  uchwała nr 835/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1109

  uchwała Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myślibórz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów".

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1360

  uchwała nr XVII/94/2012 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błażowa w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1359

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr: VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28.06.2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1358

  uchwała nr 114/XIX/2012 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1357

  uchwała nr XX/180/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1356

  uchwała nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.