Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1366

Tytuł:

uchwała Nr XI/107/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-18
Organ wydający:Rada Miejska w Suchaniu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1366
Hasła:podatki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. Na podstawie art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484, z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008 r. Nr 116, poz.730, z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/21/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa zmienionej uchwałą Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011r. Nr 39, poz.688 i Nr 124 , poz. 2240) w § 1 w ust.2 pkt 4 i 10 otrzymują brzmienie: ?4) Sadłowo ? Panu Kazimierzowi Skórka, pkt 10) Żukowo ? Pani Elżbiecie Rybak? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Dariusz Kurant

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie ? z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ? dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ? wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.401.3666

  uchwała nr VII/78/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.1287

  uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 kwietnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/254/2005 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie miasta Jasła.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.46.950

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 18 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.21.512

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 21 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.708

  uchwała nr Nr XXV /192/09 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 20 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1365

  uchwała Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C-Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo - obszar C6.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1364

  uchwała Nr XVIII/124/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/119/2004 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 27 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1363

  uchwała Nr XXI/175/2012 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmieniającej uchwałę dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1362

  uchwała Nr XX/134/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wierzchowo i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1361

  informacja Starosty Choszczeńskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków części obrębu ewidencyjnego Suliszewo w jednostce ewidencyjnej Choszczno.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.