Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1375

Tytuł:

uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-06-22
Organ wydający:Rada Powiatu w Jaśle
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1375
Hasła:Opłaty - za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej,mieszkaniu chronionym lub rodzinie zastępczej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:43

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wprowadza się następujące zmiany: § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: ?W przypadku gdy dowody, na podstawie których osobie zobowiązanej udzielono ulgi w postaci umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, okazały się fałszywe, opłata staje się natychmiast wymagalna.? § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Bogusław Kręcisz




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.2011

  porozumienie nr 1/10 Zarządu Powiatu w Jaśle zawarte w dniu 13 września 2010 r. w Jaśle pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Nowy Żmigród w sprawie przekazania zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1904R Desznica-Jaworze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.1637

  uchwała nr X/61/2011 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1002

  uchwała nr XXXII/217/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/213/09 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.1001

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 11 lutego 2011r. do porozumienia z dnia 9 listopada 2009 r.zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Wójtem Gminy Nowy Żmigród w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Nowy Żmigród zarządzania drogą powiatową Nr 1907R Kąty ? Myscowa ? Ostryszne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.589

  porozumienie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 1 kwietnia 2009r. zawarte w Jaśle pomiędzy Zarządem Powiatu w Jaśle a Burmistrzem Miasta Jasła w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu w Jaśle Burmistrzowi Miasta Jasła zadania do zarządzania drogami gminnymi

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1374

  uchwała nr XXI/141/2012 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1373

  rozporządzenie nr 15 /12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 czerwca 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatów: jarosławskiego i przeworskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1372

  uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Żurawica z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żurawica w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1371

  uchwała nr XXVIII/443/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty dla rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1370

  informacja Starosty Jarosławskiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wietlin I

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.