Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVIII/104/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-12
Organ wydający:Rada Gminy Dobromierz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1377
Hasła:jednostki pomocnicze gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 1377

UCHWAŁA NR XVIII/104/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXI/156/ /00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz w §15 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: ?Wygaśniecie mandatu sołtysa i członka rady sołeckiej następuje na skutek: 1) zrzeczenia się mandatu (co jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji), 2) śmierci, 3) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, 4) odwołania. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej uzupełnia się skład rady sołeckiej o osobę, która uzyskała kolejny wynik podczas wyborów, a w przypadku braku takiej osoby przeprowadza się wybory uzupełniające?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady: Danuta Świerk
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/203/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/156/00 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dobromierz

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/266/10 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/181/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX / 297 / 06 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Dobromierz

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 29/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstwienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 28/11 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Dobromierz

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zestawienie Prezydenta Wałbrzycha dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Wałbrzych

 • uchwała nr XIV/105/12 Rady Gminy Żórawina z dnia 2 marca 2012r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr XVII/123/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Żórawina oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 • uchwała nr XV/252/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyce

 • uchwała nr XV/251/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Długołęka

 • uchwała nr XV/250/12 Rady Gminy Długołęka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełczów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.