Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1470

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.66.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-02
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1470
Hasła:Rozstrzygnięcia Nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:27

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.66.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. Działając na podstawie art. 85, 86 i 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) i art. 30 ust. 6 w związku z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 674 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908). STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ pkt 4 ppkt 1 lit. ?e? w Rozdziale 3, pkt 5 w Rozdziale 4, pkt 5 w Rozdziale 5 oraz pkt 3,5,7 i 8 w Rozdziale 6 uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

Uzasadnienie W dniu 30 maja 2012 r. Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec. W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru powziął wątpliwość, co do uregulowań zawartych w uchwale, tj. pkt 4 ppkt 1 lit. ?e? w Rozdziale 3, pkt 5 w Rozdziale 4, pkt 5 w Rozdziale 5 oraz pkt 3,5,7 i 8 w Rozdziale 6 uchwały. W Rozdziale 4 ?Dodatek za warunki pracy? w pkt 5 wskazano, że dodatki za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu na podstawie ewidencji faktycznie zrealizowanych zajęć w warunkach trudnych lub uciążliwych, natomiast w Rozdziale 5 ?Dodatek za wysługę lat?w pkt 5 ustalono, że dodatek ten wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. Zdaniem organu nadzoru, powyższe postanowienia w sposób istotny naruszają przepisy prawa. W art. 39 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela, ustawodawca rozstrzygnął, w jaki sposób - z góry czy z dołu - są wypłacane składniki wynagrodzenia nauczyciela. Zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia z góry, wyjątkiem zaś wypłata wynagrodzenia z dołu, czyli za pracę faktycznie wykonaną. O sposobie wypłaty decyduje to, czy wysokość danego składnika wynagrodzenia może być ustalona przed wykonaniem pracy, czy to też na podstawie prac wykonanych. Materia, dotycząca sposobu wypłaty wynagrodzenia nauczyciela, została wyczerpującą uregulowana w Karcie Nauczyciela, natomiast Rada, stanowiąc w powyższym zakresie, nie posiadała żadnego upoważnienia do takiego rozstrzygnięcia. Zapisy te pozostają również w sprzeczności z treścią § 4 Zasad techniki prawodawczej, który zakazuje dokonywania w danym akcie prawnym powtórzeń obowiązujących już przepisów prawa.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1470

W Rozdziale 3 ocenianej uchwały ?Dodatek funkcyjny? w pkt 4 ppkt 4 lit. e Rada Miejska w Mielcu ustaliła, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwiększyć dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Mielca. W ocenie organu nadzoru przedmiotowy zapis dający dyrektorowi szkoły umocowanie do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym prawie w szczególności w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela. Istotnie, przepis art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela stanowi, że organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa corocznie w drodze regulaminu m.in. w zakresie dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy - wysokość stawek oraz szczegółowe warunki ich przyznawania. W ramach tej kompetencji nie mieści się jednak upoważnienie dyrektora szkoły do ustalania wysokości dodatku funkcyjnego. Z kolei w Rozdziale 6 uchwały ?Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw? w pkt 3, 5, 7 i 8 Rada ustaliła warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Zapisy te w ocenie organu nadzoru zostały podjęte z przekroczeniem upoważnienia ustawowego z art. 39 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela. Ustalenia warunków przyznawania wynagrodzenia (art. 30 ust. 6 pkt 1) nie można utożsamiać z kompetencją do ustalania warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (art. 30 ust. 6 pkt 2). Uprawnienie, uzyskane przez organ prowadzący szkołę w pierwszym przypadku, ma charakter szerszy oraz przyznane jest wprost. Tymczasem w drugim przypadku rola organu ogranicza się jedynie do uzupełnienia istniejącej już regulacji - Karty Nauczyciela. Wychodząc z założenia o językowej racjonalności i konsekwencji ustawodawcy, należy dojść do wniosku, że w treści art. 30 ust. 6 pkt 2 nie pozostawiono swobody organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego do przyjęcia własnych, odmiennych uregulowań. Pogląd ten znajduje oparcie w ugruntowanym stanowisku judykatury (zob. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2008 r., sygn. akt I OSK 1873/07, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzecznistwo.nsa.gov.pl; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Ke 271/08, tamże; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt IV SA/GL 198/08, tamże). Konsekwentnie zatem art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stwarza dostatecznej podstawy, która uzasadniałaby treść Rozdziału 6 pkt 3, 5, 7 i 8 przedmiotowej uchwały. Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było umożliwienie organom prowadzącym szkołę decydowania o nabywaniu i utracie prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, to uczyniłby to wprost, w sposób wyraźny, niebudzący wątpliwości. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 25/99, OTK 2000/4/141 naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto, normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jeżeli organ stanowiący wychodzi poza wytyczne zawarte w upoważnieniu, mamy do czynienia z przekroczeniem kompetencji, co musi skutkować zastosowaniem środków nadzorczych, bowiem rada gminy unormowała stany, których unormować nie może. W świetle powyższego, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego jest uzasadnione i należało orzec, jak na wstępie. Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO DYREKTOR GENERALNY URZĘDU Janusz Olech

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.24.652

  uchwała nr XXVIII/302/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.574

  uchwała nr XXXI/342/09 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieniawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.1583

  uchwala nr XLI/480/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXVIII/302/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.2269

  uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przecław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.740

  uchwała nr XXX/215/09 Rady Gminy Przecław z dnia 23 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przecław.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1469

  uchwała nr 65/480/12 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1468

  uchwała nr IV/36/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jarosław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1467

  zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1466

  uchwała nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1465

  decyzja nr OKR-4210-79(22)/2011/2012/1334/XI/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.