Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1473

Tytuł:

sprawozdanie nr I/2012 Starosty Łańcuckiego z dnia 27 czerwca 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-02
Organ wydający:Starosta Łańcucki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1473
Hasła:Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:24

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2011 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Łańcuckim została utworzona na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 578 z późn. zm.). W roku 2011 Zarządzeniem nr 12/2011 Starosty Łańcuckiego z dnia 16 lutego 2011 r. dokonano zmian w składzie komisji. Przedstawia się on następująco: Przewodniczący Komisji Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, radni delegowani przez Radę Powiatu Łańcuckiego Uchwałą Nr III/26/2011 z dnia 3 lutego 2011 r. Wincenty Morycz, Tomasz Skomra. Osoby powołane przez Starostę: Zbigniew Łoza, Wójt Gminy Łańcut, bryg. Roman Poterek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, Małgorzata Kupis, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Łańcucie, przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie: podins. Janusz Krzystek, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, asp. szt. Mariusz Kruczek, zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego, Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego: Anna Kasprowicz ? Babiarz, Prokurator Rejonowy w Łańcucie. Komisja powołana została w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do zadań Komisji należy w szczególności: 1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 2. Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 3. Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 7. Opiniowanie, zleconych przez Starostę zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Działalność Komisji ukierunkowana jest na realizację ustawowych zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja w 2011 roku na swoich posiedzeniach przeprowadziła: 1. Ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1473

2. Wypracowała wnioski dotyczące poprawy bezpieczeństwa oraz porządku na terenie powiatu oraz przesłała je do dalszej realizacji. 3. Pozytywnie zaopiniowała pracę Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. 4. Na przestrzeni całego roku komisja współpracowała z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. W 2011 roku na posiedzeniach komisji cyklicznie dokonywano ogólnej oceny stanu bezpieczeństwa na podstawie statystyk i analiz przedstawianych przez powiatowe służby, inspekcje i straże. Jedno ze spotkań komisji połączono z posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na tym posiedzeniu przedstawiono sytuację związaną z zimowym utrzymaniem dróg na terenie powiatu oraz dokonano analizy działania powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie ?akcji zima?. Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu omówił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie, zaś działania poszczególnych służb w zakresie ?akcji zima? omówili: Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Z ramienia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Łańcuckiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wystosowano stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze krajowej E-4 przebiegającej przez teren powiatu. Główne postulaty w/w stanowiska to przeprowadzenie jak najszybszej przebudowy i modernizacji drogi krajowej E-4, a w przypadku opóźnienia realizacji inwestycji przebudowy zaapelowano o wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej E-4 z ulicą 3 Maja oraz poprawę nawierzchni drogi na odcinku przebiegającym przez teren powiatu. Stanowisko przesłano do Ministra Infrastruktury, Dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie, Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, Burmistrza Miasta Łańcuta, Wójta Gminy Łańcut oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Łańcuckiego. Uchwałą nr IV/33/2011 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 marca 2011 r. przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Łańcuckiego za 2010 rok. W 2012 roku komisja nadal będzie realizowała ustawowe zadania poprzez zaangażowanie jeszcze większej grupy osób oraz instytucji, gdyż skuteczne przeciwstawianie się zagrożeniom wymaga dotarcia do jak największej grupy lokalnej społeczności.

Starosta Łańcucki Adam KRZYSTOŃ
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.560

  sprawozdanie Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 marca 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.918

  sprawozdanie Starosty Łańcuckiego z dnia 30 marca 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.606

  sprawozdanie Starosty Łańcuckiego z dnia 29 marca 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.63.1524

  uchwała nr XXXV/283/2009 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Łańcuckiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2962

  uchwała nr II/13/2010 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w roku 2011.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1472

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 marca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Jasła za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1471

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.67.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIII/270/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?RYMANÓW? .

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1470

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.66.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1469

  uchwała nr 65/480/12 Zarządu Powiatu w Rzeszowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1468

  uchwała nr IV/36/2012 Rady Gminy Jarosław z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jarosław na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.