Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-19
Organ wydający:Rada Powiatu Górowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1481
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 1481

UCHWAŁA NR XII/75/11 RADY POWIATU GÓROWSKIEGO z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235?237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami ) oraz art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Rada Powiatu Górowskiego uchwala, co następuje: § 1. 1) Planuje się dochody budżetu Powiatu w wysokości 40 820 889 zł z tego: ? dochody majątkowe 40 000 zł; ? dochody bieżące 40 780 889 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2) Planuje się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 41 520 889 zł z tego: ? wydatki majątkowe 220 000 zł; ? wydatki bieżące 41 300 889 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 349 364 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 564 431 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 565 400 zł; w tym 7 500 zł środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli; d) wydatki z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 6 364 694 zł; e) obsługa długu publicznego 450 000 zł; f) dotacja dla Gminy Jemielno na utrzymanie drogi powiatowej 7 000 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3) Tworzy się rezerwy celowe na wydatki w kwocie: a) 98 000 zł z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego; b) 275 000 zł z przeznaczeniem na wydatki w placówkach oświatowych. 4) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 284 000 zł. 5) Planuje się na 2012 rok deficyt budżetu w kwocie 700 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki z lat ubiegłych. § 2. 1) Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 4 i 5 do uchwały. 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 6 i 7 do uchwały. 4) Plan dochodów i wydatków zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiają załączniki nr 8 i 9 do uchwały. 5) Planuje się przychody w wysokości 1 000 000 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na: a) spłaty rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 roku 300 000 zł; b) pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok 700 000 zł. Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok stanowi załącznik nr 10 do uchwały. 6) Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawiają załączniki nr 11 i 12 do uchwały. § 3. 1) Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 1481

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 500 000 zł. 2) Upoważnia się Zarząd Powiatu do: a) udzielania pożyczek krótkoterminowych łącznie do wysokości 250 000 zł; b) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych oraz na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej; c) lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych w bankach, które gwarantują bezpieczeństwo depozytów; d) zaciągania zobowiązań w postaci kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych do łącznej wysokości 1 500 000 zł tj. na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Górowskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Górze. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: Zbigniew Józefiak

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 1481

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/ /75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 1481

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/ /75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 1481

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 1481

Załącznik nr 7 do uchwały nr XII/ /75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 15 ?

Poz. 1481

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 16 ?

Poz. 1481

Załącznik nr 9 do uchwały nr XII/ /75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 17 ?

Poz. 1481

Załącznik nr 10 do uchwały nr XII/ /75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/198/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/197/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/196/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/45/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr I/7/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogii powiatowej położonej na terenie Powiatu Kłodzkiego

 • wyrok nr Sygn. akt IV SA/Wr 453/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Dzierżoniowie na uchwałę Rady Gminy Łagiewniki nr XLII/256/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w Łagiewnikach

 • uchwała nr XIII/68/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2012 rok.

 • uchwała nr XXXIII/135/12 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ścinawa.

 • uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty z a pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.