Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1486

Tytuł:

uchwała Nr XVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-28
Organ wydający:Rada Miejska w Połczynie-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1486
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie przyjęcia ?Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój?. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez powiatowego lekarza weterynarii, oraz zarządcę i dzierżawców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy i właściwe organizacje pozarządowe Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się ?Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój?, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju Nr XXXIII/274/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Franciszek Pilip

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1486

Załącznik do uchwały Nr XVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. Program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój Wprowadzenie ?Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.? (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 1) niekontrolowane rozmnażanie; 2) porzucanie zwierząt przez właścicieli; 3) ucieczki zwierząt; 4) łatwość pozyskiwania zwierząt; 5) panujące mody na dane rasy zwierząt; 6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu (szczególnie miejskiego), a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Realizacja wszystkich zadań, określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schronisk dla bezdomnych zwierząt. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. § 1. 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Połczyn-Zdrój. § 2. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połczyn-Zdrój oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. 2. Zadania priorytetowe Programu to: 1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy; 2) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów; 3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego; 4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie; 6) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów; 7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1486

3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy: 1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt we współpracy z organami inspekcji weterynaryjnej; 2) schronisko dla zwierząt poprzez zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym; 3) placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców; 4) podinspektor ds. ochrony środowiska poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych. Rozdział 2 Zapobieganie bezdomności psów i kotów. § 3. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez: 1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt; 2) wprowadzenie mechanizmów finansowych w ramach podatku od posiadania psa, zachęcających właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, polegających na wprowadzeniu ulgi lub zwolnieniu z tego podatku właścicieli zwierząt wysterylizowanych i wykastrowanych; 3) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych; 4) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości; 5) umożliwienie bezpłatnego usypiania ?ślepych miotów? wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów społecznych do ich sterylizacji; 6) wprowadzenie systemu identyfikacji zwierząt domowych ? w pierwszej kolejności psów. § 4. 1. W celu ułatwienia identyfikacji psów, Gmina będzie dofinansowywać wszczepianie psom identyfikatorów elektronicznych (chipów). 2. Określa się następujące zasady dofinansowanie zabiegów, o których mowa w ust. 1: 1) Gmina zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów wszczepiania identyfikatorów dofinansowywanych z budżetu Gminy; 2) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii, z którym Gmina zawrze umowę na świadczenie tej usługi, w celu przeprowadzenia zabiegu oraz wypełnia oświadczenie zawierające klauzulę o jawności danych osobowych, które lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju; 3) warunkiem oznakowania psa jest: - wypełnienie przez właściciela wniosku o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa; - okazanie dowodu tożsamości; - okazanie aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie; - okazanie książeczki szczepień psa, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia.

4) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu zabiegu; 5) Gmina płaci pozostałe 50% kosztu zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będą oświadczenia, o których mowa w pkt. 3); 6) informacje dotyczące psa oraz właściciela zostaną umieszczone w publicznie dostępnej, ogólnopolskiej bazie danych. § 5. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych. 2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli; 2) zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, wskazany przez Gminę.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1486

3. Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii za czynności opisane w niniejszym paragrafie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. § 6. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. 2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1: 1) Gmina zawiera z lekarzem weterynarii umowę na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji bezdomnych zwierząt, w tym opiekę pooperacyjną, dofinansowywanych z budżetu Gminy; 2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie gminy wyłapywane i przewożone do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt. 1 w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji; 3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta powrócą do miejsc macierzystych lub zostaną umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt bądź trafią do adopcji; 4) na warunkach określonych w umowie, Gmina płaci lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku; 5) w przypadku przyjęcia bezdomnego zwierzęcia bezpośrednio do schroniska, zabieg kastracji lub sterylizacji zostanie przeprowadzony przez lekarza weterynarii współpracującego z tym schroniskiem, po odbyciu kwarantanny. § 7. 1. Dofinansowania w roku budżetowym będą przyznawane do wyczerpania limitu środków, przewidzianych w budżecie Gminy. 2. Dofinansowywania przyznawane będą w kolejności zgłoszeń. Rozdział 3 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi. § 8. 1. Właściciel, który zamierza pozbyć się zwierzęcia jest obowiązany do zapewnienia mu opieki (znalezienie nowego właściciela, przekazanie do schroniska, itp.). 2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele. 3. Koszty związane z przyjęciem zwierzęcia do schroniska ponoszą: 1) w przypadku zwierząt bezdomnych ? Gmina; 2) w pozostałych przypadkach ? dotychczasowi właściciele. § 9. Bezdomne psy będą odławiane i przekazywane do schroniska, z którym Gmina zawrze stosowna umowę. Psy te, po odbyciu kwarantanny zostaną wysterylizowane (wykastrowane). § 10. 1. Koty żyjące na swobodzie nie powinny być umieszczanie w schroniskach, lecz wypuszczane na swobodę po wykonaniu kastracji lub sterylizacji. 2. Wypuszczenie na swobodę powinno nastąpić w pobliżu miejsca dotychczasowego bytowania zwierzęcia. 3. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty nie mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny one być dokarmiane. 4. Dokarmianie bezdomnych zwierząt mogą prowadzić ich społeczni opiekunowie, działający w ramach organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. 5. Organizacja, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, działająca na terenie Gminy Połczyn-Zdrój, może ubiegać się o dofinansowanie na dokarmianie bezdomnych zwierząt. Szczegółowe zasady dofinansowania zostaną określone umową. § 11. Zwierzęta gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, będą w celu zapewnienia właściwej opieki przekazywane do gospodarstwa, z którym Gmina zawrze stosowne porozumienie. § 12. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie zapewnione poprzez zawarcie przez Gminę stosownej umowy z lekarzem weterynarii. 2. Koszty opieki weterynaryjnej nad zwierzętami domowymi, poszkodowanymi w wypadkach drogowych, a także koszty ewentualnej utylizacji ich zwłok, ponosi właściciel zwierzęcia. W przypadku braku możliwości ustalenia właściciela, koszty te ponosi Gmina. 3. Gmina nie ponosi kosztów utylizacji zwłok zwierząt dzikich, poszkodowanych w wypadkach drogowych, na drogach nie będących w zarządzie Gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1486

§ 13. Gmina będzie prowadzić działania edukacyjne mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edukacyjne, konkursy, audycje. W tym celu Gmina będzie współpracowała z organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działającymi na terenie Gminy Połczyn-Zdrój. Rozdział 4 Postanowienia końcowe. § 14. Kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określi uchwała Rady Miejskiej w PołczynieZdroju w sprawie zmiany budżetu Gminy. § 15. Wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu będzie się odbywało w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, na podstawie umów, których przedmiotem są usługi związane z realizacją Programu.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1485

  informacja Nr OSZ-4110-13(5)/2012/390/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 czerwca 2012 r. o decyzji Nr WCC/86-ZTO-A/390/W/OSZ/2012/JC

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1484

  sprawozdanie Wójta Gminy Malechowo z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Malechowo za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1483

  sprawozdanie Wójta Gminy Przybiernów z dnia 22 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1482

  uchwała Nr XX/142/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Tanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1481

  uchwała Nr XXVI/349/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Dziwnów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.