Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1501

Tytuł:

uchwała Nr XIV/77/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-29
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1501
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2, art. 14a ust. 1a i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080) uchwala się, co następuje: § 1. Tworzy się publiczną placówkę wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół im. ?Jana Pawła II? w Bielicach. § 2. Organizację punktu przedszkolnego określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Odpłatność za udział dzieci w godzinach przekraczających wymiar zajęć określa odrębna uchwała. § 4. Traci moc uchwała Nr XXX/180/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego na terenie gminy Bielice oraz ustalenia jego organizacji. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Andrzej Kołobycz

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1501

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/77/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach I. Nazwa punktu i miejsca jego prowadzenia: 1. Nazwa punktu przedszkolnego: Punkt Przedszkolny ?Ekoludek? w Bielicach Siedziba: Bielice ul. Jana Pawła II 33 A, 74-202 Bielice II. Cele i zadania punktu przedszkolnego. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: 1. Wspomaga indywidualny rozwój dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych ? ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowania ich do nauki w szkole. Rozwija aktywność dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata. Kształtuje czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwija ich sprawność ruchową. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku konsultacji i pomocy oraz z pedagogiem zespołu. III. Dzienny wymiar godzin. 1. Dzienny wymiar godzin zajęć w punkcie, w tym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 13.00. Płatne jest nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze poza czasem określonym w pkt. 2. IV. Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego. 1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3 ? 4 lat z pierwszeństwem dla dzieci 4-letnich. Zajęcia w punkcie mogą być prowadzone w grupie liczącej do 25 dzieci. Rekrutacja prowadzona jest corocznie w terminie od 1 czerwca do 15 czerwca na kartach zgłoszeniowych, które są dostępne w sekretariacie szkoły, które można pobierać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Sekretariat prowadzi rejestr wpływu zgłoszeń. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu do punktu przedszkolnego decyduje komisja kwalifikacyjna, którą powołuje dyrektor zespołu. Wykaz dzieci przyjętych do przedszkola podaje się do wiadomości rodziców i opiekunów, nie później niż do 30 czerwca bieżącego roku kalendarzowego. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do punktu przedszkolnego dzieci 3 i 4 letnich mają: - dzieci z terenu Gminy Bielice, - dzieci rodziców pracujących zawodowo, - dzieci ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, - dzieci rodziców niepełnosprawnych, - dzieci rodzin zastępczych, - dzieci z rodzin niepełnych. V. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1501

Punkt przedszkolny zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczoedukacyjnego, uwzględniając zasadę: - zaspakajania potrzeb dziecka, - aktywności, - indywidualizacji, - organizacji życia społecznego, - integracji. 1. Wychowankowie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie. 2. Nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny w porozumieniu z dyrektorem może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy dziecko nie uczęszcza przez okres 1 miesiąca a rodzice lub opiekunowie nie zgłaszają przyczyny nieobecności dziecka. VI. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć. 1. Opiekę nad wychowankami sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje, wynikające z przepisów ustawy ? Karta Nauczyciela oraz pomoc nauczyciela. Nauczyciel jest zawsze obecny na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i 15 minut po zakończeniu zajęć. VII. Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci w punkcie przedszkolnym. Obowiązki rodziców (opiekunów): 1. Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu przedszkolnego. Jeśli dziecko z punktu odbiera osoba nie będąca rodzicem lub prawnym opiekunem, rodzic zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia upoważnienia dla tej osoby do odbioru dziecka. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie przedszkolnym. Niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce. Rodzice i nauczyciel prowadzący punkt przedszkolny, zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym. VIII. Warunki organizowania zajęć dodatkowych. 1. W punkcie dzieci mogą uczestniczyć w dodatkowych odpłatnych zajęciach (np. j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, religia). Uczęszczanie dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców. Zajęcia z j. angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, logopedii i inne prowadzone są za opłatą IX. Terminy przerw w czasie pracy punktu przedszkolnego. 1. W punkcie przedszkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się przez cały rok kalendarzowy z zastrzeżeniem przerw ogłaszanych przez organ prowadzący. Terminy przerw w pracy punktu podawane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem przez organ prowadzący, biorąc pod uwagę organizację danego roku szkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. X. Zakres zadań nauczycieli. 1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie oraz uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. Zachowuje właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1501

Prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje. Przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie przedszkolnym realizuje program wychowania przedszkolnego, stanowiący opis realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych częściach tej podstawy. Może korzystać z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć. Prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. Dokumentuje przebieg działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym roku szkolnym w formie dziennika zajęć punktu przedszkolnego. Organizuje zebrania z rodzicami.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5854

  uchwała nr XV.161.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi

 • DZ. URZ. 2010.431.3116

  uchwała nr XXXVIII/295/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/ 221/ 2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Kamionce Wielkiej.

 • DZ. URZ. 2010.431.3115

  uchwała nr Nr XXXVIII/290/2010 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kamionka Wielka z  dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.83.2179

  uchwała nr XXX/431/09 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach, z siedzibą w Skarbimierzycach.

 • DZ. URZ. 2012.1907

  uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji punktu filialnego Zespołu Szkół w Skawicy Sucha Góra oraz punktu filialnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zawoi Wełcza

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1500

  uchwała Nr XVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Stargardu Szczecińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1499

  uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr VI/29/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1498

  porozumienie Nr 3/2012 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ?Przebudowa mostu w Sianowie na ul. Mickiewicza wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę krajową nr 6 z drogą wojewódzką nr 206?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1497

  porozumienie . z dnia 8 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Chociwel w sprawie powierzenia Gminie Chociwel wykonywania zadań publicznych w zakresie utrzymania czystości ulic powiatowych w mieście Chociwel.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1496

  porozumienie . z dnia 8 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Stargradzkim a Gminą Suchań w sprawie powierzenia Gminie Suchań wykonywania zadań publicznych w zakresie utrzymania czystości i utrzymania zimowego ulic powiatowych w mieście Suchań.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.