Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1502

Tytuł:

uchwała Nr XIV/78/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolnyprzy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-29
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1502
Hasła:opłaty inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618;z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,poz. 887, Nr 205, poz. 1206) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887/uchwala się, co następuje: § 1. Świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny prowadzony przez Gminę Bielice w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. 1. Świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny w czasie przekraczającym wymiar zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne. 2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności: 1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania, 2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci, 3) zajęcia z j. angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, 4) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, 5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, 6) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, 7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1502

3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się opłatę w wysokości 0,20% obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, podlegające ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski. § 3. 1. Szczegółowy zakres realizowanych przez punkt przedszkolny świadczeń, o których mowa w § 2 ust.1 oraz zasady odpłatności, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem zespołu szkół a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka. 2. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez liczbę godzin pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar zajęć realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego. § 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia. 2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z dniem 1 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Andrzej Kołobycz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/140/2009 Rady Miasta Kowal z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Kowalu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.85

  wyrok nr II SA/Ol 862/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ze skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 kwietnia 2011 r. nr IX/61/2011w przedmiocie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych

 • DZ. URZ. 2011.165.3512

  uchwała nr 62/XIV/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/XII/2011 Rady Gminy Przechlewo z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Przechlewo wykraczające poza podstawę programową.

 • DZ. URZ. 2011.476.4606

  uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Słopnice z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słopnice, wykraczające poza podstawę programową w roku szkolnym 2011/12.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.205

  uchwała Nr VIII/93/11 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie opłat za usługi wykraczające poza podstawę programową świadczone przez Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Kozielicach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Wierzytelności o wynagrodzenie za pracę

  Co to są wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków? Jak można rozumieć ten punkt 8 art.33 Kodeksu (...)

 • Usługi turystyczne w Chorwacji

  Wykonuję usługi turystyczne w Chorwacji - rejsy statkiem (poza Unią). Rejsy kupuje od innej firmy z Polski na fakturę VAT marża. Chciałbym się poradzić czy dobrze (...)

 • Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

  Do kiedy usługi świadczone przez fryzjerów i kosmetyczki nie będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących?

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1501

  uchwała Nr XIV/77/12 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Bielicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1500

  uchwała Nr XVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Stargardu Szczecińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1499

  uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr VI/29/2011 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1498

  porozumienie Nr 3/2012 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą ?Przebudowa mostu w Sianowie na ul. Mickiewicza wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę krajową nr 6 z drogą wojewódzką nr 206?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1497

  porozumienie . z dnia 8 marca 2012 r. zawarte pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Chociwel w sprawie powierzenia Gminie Chociwel wykonywania zadań publicznych w zakresie utrzymania czystości ulic powiatowych w mieście Chociwel.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.