Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1517

Tytuł:

uchwała nr XVI/131/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbcze ? Nowa Wieś ? Tworzanice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska Rydzyny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1517
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1517

UCHWAŁA NR XVI/131/2012 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dąbcze ? Nowa Wieś ? Tworzanice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153 poz. 901) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbcze ? Nowa Wieś ? Tworzanice po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna? zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny Nr XXIV/210/2000 z dnia 2 czerwca 2000 roku w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna, a następnie zmienionym uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny Nr XLVI/339/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna i uchwałą Rady Miejskiej Rydzyny Nr VI/39/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna, zwany dalej planem. 2. Integralnym załącznikiem Nr 1 do uchwały jest rysunek planu miejscowego zatytułowany: ?Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dąbcze ? Nowa Wieś ? Tworzanice?, sporządzony na mapie w skali 1:2000. 3. Załącznikiem Nr 2 są rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 4. Załącznikiem Nr 3 są rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. 5. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa załącznik nr 1 do uchwały, o którym mowa w ust. 2. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1517 ?

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość w jakiej mogą się znajdować budynki od linii rozgraniczającej terenu; 2) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchni terenu. § 3. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania zostały określone w §4, §5 uchwały. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone w §6, §7, §8, §9 uchwały. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego zostały określone w §6, §7, §12 uchwały. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury zostały określone w §10 uchwały. 5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie zostały określone, gdyż na obszarze opracowania takie obszary nie występują. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy zostały określone w §6, §7 uchwały. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych nie zostały określone, ponieważ na obszarze objętym planem nie występują tereny, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 8. Na obszarze planu nie przewiduje się przeprowadzania procedury scalania i podziału o której mowa w art. 102 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, zostały określone w §6. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej zostały określone w §9, §12. 11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów został określony w §6, §7. 12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały określone w §14 uchwały. § 4. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia na rysunku planu miejscowego: 1) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami literowymi, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania, 3) nieprzekraczalne linie zabudowy. § 5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone symbolami: 1) R ? tereny rolnicze, 2) EW ? tereny infrastruktury technicznej ? elektroenergetyki ? elektrowni wiatrowych, 3) WS ? tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 4) KD-Z ? teren drogi publicznej ? klasy Z ? zbiorczej, 5) KD-D ? teren drogi publicznej ? klasy D ? dojazdowej, 6) KDW ? tereny dróg wewnętrznych. § 6. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R, 4R, 7R, 8R, 9R, 10R, 14R, 18R, 20R ustala się: 1) użytkowanie rolnicze, 2) zakaz lokalizacji budynków, z wyłączeniem obiektów o których mowa w ust. 2 pkt. 7,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1517 ?

3) dla obiektów o których mowa w ust. 2 pkt 7: a) powierzchnię działki budowlanej nie mniejsza niż 49 m2, b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% powierzchni działki budowlanej, c) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki, d) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, e) wysokość budynków nie większą niż 10 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 25°. 2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R, 4R, 7R, 8R, 9R, 10R, 14R, 18R, 20R dopuszcza się: 1) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych z uwzględnieniem przepisów odrębnych, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów, 2) lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych i placów montażowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 3) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych, 4) lokalizację urządzeń budowlanych, a w szczególności: a) linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, b) tymczasowych przejazdów, zjazdów i placów przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych, 5) lokalizację rowów, kanałów wraz z urządzeniami, 6) lokalizację obiektów małej retencji, 7) lokalizację stacji transformatorowych i rozdzielni elektroenergetycznych, także zabudowanych, 8) lokalizację urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości nie przekraczającej 150 metrów, 9) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 10) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych.

3. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2R, 3R, 5R, 6R, 11R, 13R, 15R, 16R, 17R, 19R ustala się: 1) użytkowanie rolnicze, 2) zakaz lokalizacji budynków, z wyłączeniem obiektów o których mowa w ust. 4 pkt. 6, 3) dla obiektów o których mowa w ust. 4 pkt 6: a) powierzchnię działki budowlanej nie mniejsza niż 49 m2, b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% powierzchni działki budowlanej, c) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki, d) lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, e) wysokość budynków nie większą niż 10 m, f) kąt nachylenia połaci dachowych nie większy niż 25°.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1517 ?

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 2R, 3R, 5R, 6R, 11R, 13R, 15R, 16R, 17R, 19R dopuszcza się: 1) lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych i placów montażowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 2) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych, 3) lokalizację urządzeń budowlanych, a w szczególności: a) linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, w tym łopat wirnika elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem EW, b) tymczasowych przejazdów, zjazdów i placów przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych, 4) lokalizację rowów, kanałów wraz z urządzeniami, 5) lokalizację obiektów małej retencji, 6) lokalizację stacji transformatorowych i rozdzielni elektroenergetycznych, także zabudowanych, 7) lokalizację urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości nie przekraczającej 150 metrów, 8) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 9) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych. 5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12R ustala się: 1) użytkowanie rolnicze, 2) zakaz lokalizacji budynków. 6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 12R dopuszcza się: 1) lokalizację budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych z uwzględnieniem przepisów odrębnych, których wysokość nie może przekraczać 10 metrów, 2) lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych i placów montażowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 3) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych, 4) lokalizację urządzeń budowlanych, a w szczególności: a) linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, b) tymczasowych przejazdów, zjazdów i placów przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych, 5) lokalizację rowów, kanałów wraz z urządzeniami, 6) lokalizację obiektów małej retencji, 7) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, 8) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, w tym możliwość przebudowy istniejących urządzeń wodnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1517 ?

§ 7. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1EW, 2EW, 3EW, 4EW ustala się: 1) lokalizację obiektów budowlanych elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 2) lokalizację budynków związanych z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych zgodnie

3) na poszczególnych terenach lokalizację nie więcej niż jednej elektrowni wiatrowej, 4) wysokość elektrowni wiatrowych nie większą niż 220 metrów nad poziomem terenu, 5) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 500 m2, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.6, 6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki budowlanej, 7) powierzchnię terenu biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej, 8) wysokość budynków związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych nie większą niż 10 metrów, 9) kąt nachylenia połaci dachowych budynków związanych z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych nie większy niż 25°, 10) obsługę komunikacyjną poprzez drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDW oraz tereny rolne oznaczone na rysunku planu symbolem R. 2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1EW, 2EW, 3EW, 4EW dopuszcza się: 1) lokalizację budowli niezbędnych do obsługi elektrowni wiatrowych, 2) lokalizację lub wydzielenie dróg wewnętrznych, placów manewrowych, montażowych z uwzględnieniem przepisów odrębnych, 3) lokalizację dróg wewnętrznych jako tymczasowych obiektów budowlanych, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych, 4) użytkowanie rolnicze, 5) lokalizację rowów, kanałów wraz z urządzeniami, 6) wydzielanie działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż 500 m2 przeznaczonych pod lokalizację dróg wewnętrznych, placów manewrowych, montażowych, rowów, urządzeń budowlanych lub terenów przeznaczonych pod lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej ? uzbrojenia terenu, 7) lokalizację urządzeń budowlanych, a w szczególności: a) linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz innej infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, b) tymczasowych przejazdów, placów montażowych przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych, 8) lokalizację stacji i rozdzielni elektroenergetycznych ? także zabudowanych, 9) lokalizację urządzeń i budowli do pomiaru parametrów wiatru o wysokości nie większej niż 150 metrów nad poziomem terenu, 10) przebudowę istniejących urządzeń wodnych, 11) lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej ? uzbrojenia terenu, 12) umieszczenie na gondoli elektrowni wiatrowej logo producenta i inwestora lub właściciela elektrowni wiatrowych, 13) wykonanie ochronnego ogrodzenia terenu wokół elektrowni wiatrowej oraz oświetlenia ochronnego. § 8. 1. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS ustala się lokalizację urządzeń wodnych. 2. Na terenach oznaczonym na rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS dopuszcza się:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1517 ?

1) lokalizację urządzeń budowlanych, w tym linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, w tym łopat wirnika elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem EW, 2) skanalizowanie, zamknięcie cieków naturalnych, kanałów oraz rowów, 3) lokalizację przejść i przejazdów, 4) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, 5) lokalizację urządzeń budowlanych w tym tymczasowych przejazdów, przy czym rozbiórka tych obiektów winna nastąpić wraz z zakończeniem robót budowlanych związanych z budową, eksploatacją lub likwidacją elektrowni wiatrowych. § 9. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-Z, 1KD-D, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW ustala się lokalizację budowli drogowych. 2. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KD-Z, 1KD-D, 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW dopuszcza się: 1) lokalizację zjazdów tymczasowych, 2) lokalizację urządzeń budowlanych, w tym linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telesterowniczych oraz infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem elektrowni wiatrowych, w tym łopat wirnika elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem EW, 3) lokalizację i roboty budowlane sieci infrastruktury technicznej, 4) lokalizację zjazdów, 5) lokalizację obiektów małej architektury. § 10. 1. Ustala się strefą ochrony archeologicznej obejmującą obszar opracowania planu, w której przedmiotem ochrony są znajdujące się w niej ruchome i nieruchome zabytki archeologiczne. 2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w strefie ochrony archeologicznej powinny być uzgodnione z konserwatorem zabytków, który określi warunki dopuszczające do realizacji inwestycji w zakresie ochrony zabytków archeologicznych, o ile taki obowiązek wynika przepisów odrębnych. § 11. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach, dla których dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określają przepisy odrębne. § 12. W zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu: 1) dopuszcza się roboty budowlane dotyczące sieci infrastruktury technicznej, 2) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi, 3) ustala się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych zgodnie z przepisami odrębnymi, 4) ustala się gromadzenie odpadów w specjalnie wydzielonym miejscu na terenie działki budowlanej z uwzględnieniem ich segregacji oraz ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi. § 13. Ustala się obowiązek zgłoszenia lokalizacji wszystkich stałych i tymczasowych obiektów budowlanych o wysokości większej niż 50 metrów nad poziomem terenu właściwemu organowi nadzoru nad lotnictwem wojskowym na zasadach określonych w przepisach odrębnych. § 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 30% dla wszystkich nieruchomości w granicach określonych w §1 pkt 2 niniejszej uchwały. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1517 ?

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny (-) Bonifacy Skrzypczak

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1517 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 1517 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 1517 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 1517 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 1517 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 1517 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 1517 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/375/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Nowa Wieś Wielka Wschód?

 • DZ. URZ. 2010.145.881

  uchwała nr XLV/281/09 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie Nowa Wieś z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.65.2011.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/50/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suwałki w miejscowości Nowa Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.392.3

  uchwała nr XXVII/126/09 Rady Gminy Chąśno z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chąśno - fragmenty wsi: Błędów, Chąśno, Chąśno Drugie, Goleńsko, Karnków, Karsznice Duże, Karsznice Małe, Marianka, Mastki, Nowa Niespusza, Niespusza Wieś, Przemysłów, Sierżniki, Skowroda, Wyborów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.3.70

  uchwała nr LIV/272/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk działek o numerach ewidencyjnych 17,18,19,88,89 w miejscowości Nowa Wieś

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1516

  uchwała nr XIII/131/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrowskiego oraz Rozkładu dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1515

  uchwała nr XXVII/375/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1514

  uchwała nr XXVII/374/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1513

  uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1512

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 rok położonych na obszarze gminy Gostyń

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.