Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1517

Tytuł:

uchwała nr XVI/130/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łańcuta.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-09
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1517
Hasła:Konsultacje społeczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

15:05

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łańcuta. Na podstawie art. 5a ust. 2i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) Rada Miasta Łańcuta uchwala, co następuje: § 1. Ustala zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łańcuta określone w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta Joanna Rupar

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1517

Załącznik do Uchwały Nr XVI/130/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2012 r. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łańcuta § 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się: 1) 2) w przypadkach przewidzianych w ustawie, w innych sprawach ważnych dla gminy.

§ 2. 1. Rozstrzygnięcie o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz w drodze Zarządzenia, w którym określa: 1) 2) 3) 4) 5) przedmiot i cel konsultacji (a w przypadku podstawy ustawowej ? wskazuje tę podstawę), datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, zasięg terytorialny, formę przeprowadzenia konsultacji, osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

2. Burmistrz Miasta Łańcuta dokonuje wyboru formy konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności. § 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacji sprawie. 2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy, chyba że ustawowe przepisy stanowią inaczej. § 4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. § 5. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg: 1) 2) ogólnogminny, lokalny ? dotyczący mieszkańców określonego terytorium.

§ 6. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta Łańcuta posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze. § 7. Konsultacje mogą polegać na: 1) 2) 3) 1) 2) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie, wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań. § 8. Konsultacje mogą mieć formę: ankiet skierowanych do mieszkańców, bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

§ 9. 1. Zawiadomienie o konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta oraz w formie obwieszczeń na terenie miasta najpóźniej na 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji. W zawiadomieniu o konsultacjach wskazuje się cel, formę oraz termin ich przeprowadzenia. 2. W zależności od potrzeb zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej. § 10. 1. Konsultacje w formie ankiety prowadzone są poprzez:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1517

1) 2)

opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta, opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łańcuta i udostępnienie formularza ankiety we wskazanym Wydziale Urzędu Miasta,

2. Treść ankiety powinna zawierać wskazanie celu prowadzonych konsultacji oraz pouczenie o sposobie dostarczenia ankiety do Urzędu Miasta Łańcuta. § 11. 1. Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana. 2. Analizy zebranych ankiet dokonuje właściwy merytorycznie wydział Urzędu Miasta Łańcuta. § 12. 1. W przypadku konsultacji w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami, spotkaniu przewodniczy Burmistrz Miasta lub osoba przez niego upoważniona. 2. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji, do którego dołącza się listę obecności. 3. W protokole zapisuje się formę informacji o terminie konsultacji społecznych, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat, przebieg dyskusji, podjęte ustalenia. § 13. 1. Opinie i uwagi zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do wyznaczonej przez Burmistrza Miasta komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łańcuta lub jednostki organizacyjnej miasta, w zależności od przedmiotu konsultacji. 2. Wyznaczona przez Burmistrza Miasta komórka organizacyjna Urzędu Miasta Łańcuta lub jednostka organizacyjna gminy rozpatruje opinie i uwagi przekazując propozycję stanowiska w tej sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta. § 14. Informację o wynikach konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łańcuta nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.




Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubniewice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/61/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Biała Podlaska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.264

  uchwała nr XLVIII/474/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3950

  uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Płońska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4598

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Święciechowa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1516

  uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1515

  uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1514

  uchwała nr XX/134/2012 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1513

  uchwała nr XXII/223/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1512

  uchwała nr XXVI/141/2012 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.