Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1523

Tytuł:

uchwała nr XIV/135/2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-09
Organ wydający:Rada Gminy Dydnia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1523
Hasła:Opłaty - za usługi opiekuńcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

15:05

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Rada Gminy Dydnia uchwala, co następuje: § 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, zwanych dalej ?usługami? przysługuje w pierwszej kolejności osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione. Usługi są świadczone w miejscu zamieszkania klienta. 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być przyznana również: 1) osobom obłożnie chorym lub z ograniczoną możliwością poruszania się, gospodarującym samotnie, posiadającym rodzinę, która nie może zapewnić im pomocy z uwagi na zły stan zdrowia, patologię lub pracę zawodową, których dochód nie przekracza 350% kryterium ustawowego, osobom obłożnie chorym lub z ograniczoną możliwością poruszania się, zamieszkującym i gospodarującym wspólnie z rodziną, a rodzina z przyczyn wskazanych w pkt 1 takiej pomocy nie może im zapewnić, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 250% kryterium ustawowego, w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, w zależności od możliwości zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. § 2. 1. Ustala się koszt jednej godziny usług w wysokości 15 zł. 2. Całkowicie zwolnione z ponoszenia opłat za usługi są osoby samotnie gospodarujące i gospodarujące w rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. 3. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, określone na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Usługi przyznawane są na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, dokumentów o wysokości dochodu, zaświadczenia lekarskiego, i innych dokumentów niezbędnych do przyznania pomocy oraz rodzinnych wywiadów środowiskowych u małżonka, zstępnych lub wstępnych osoby ubiegającej się o pomoc, którzy prowadzą odrębne gospodarstwo domowe lub zamieszkują oddzielnie.

2)

3)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1523

2. Usługi przyznaje się maksymalnie na okres 1 roku, ustalając jednocześnie ich zakres, okres i miejsce świadczenia usług, wysokość odpłatności oraz termin i miejsce dokonywania opłaty za świadczone usługi. 3. Wszystkie czynności opiekunki do wykonania w ramach usług opiekuńczych, określone w decyzji dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą. 4. Maksymalny czas świadczenia usług opiekuńczych wynosi 8 godzin dziennie w godzinach od 7.15 ? 15.15 w każdy dzień roboczy tygodnia. 5. W przypadku osób samotnych, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach z powodu choroby lub niepełnosprawności, usługi mogą zostać przyznane w dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela oraz święta, nie dłużej jednak niż 2 godziny w każdym wolnym dniu. 6. Czas dojścia opiekunki do środowiska wliczony jest w koszt godziny świadczonych usług opiekuńczych. 7. Podstawę wnoszenia opłat za usługi stanowi miesięczne rozliczenie karty pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzonej przez świadczeniobiorcę. 8. Opłaty za faktycznie wykonane godziny usług, osoba korzystająca dokonuje do kasy lub na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni w rozliczeniach miesięcznych, nie później jednak niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane 9. Niewpłacone należności podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. § 4. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego można zwolnić częściowo lub całkowicie z odpłatności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług, w tym co najmniej jedna jest obłożnie chora, korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług, ponoszenia udokumentowanych wydatków na zakup leków, koszty leczenia, środków opatrunkowych, rehabilitacji, udokumentowanego stosownym zaświadczeniem lekarskim stosowania specjalistycznej diety, korzystania przez osoby samotne, obłożnie chore z opieki prywatnej w godzinach popołudniowych lub nocnych, wielodzietności ( troje lub więcej dzieci), samotnego wychowywania nieletnich dzieci, zdarzenia losowego i inne uzasadnione okoliczności.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie udokumentowanego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. § 5. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub osoba upoważniona, w drodze decyzji administracyjnej, określającej rodzaj i zakres usług oraz wysokość odpłatności. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dydnia oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni. § 7. Traci moc uchwała Nr XXI/144/2004 z dnia 28.10.2004 r. z późn. zm. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012r. Przewodniczący Rady Gminy mgr Piotr Szul

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1523

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/135 / 2012 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochód - według kryterium określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej (w %) 1. do 100 ponad 100 do 200 ponad 200 do 300 ponad 300 do 400 ponad 400 do 500 ponad 500 do 600 ponad 600

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze liczona od kosztu usługi (w %) osoby samotnie osoby gospodarujące gospodarujące w rodzinie 2. nieodpłatnie 5 10 15 25 40 100 3. nieodpłatnie 10 15 20 30 50 100
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.188

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1715

  uchwała nr XXVII/292/09 Rady Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.577

  uchwała nr XXIV/199/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 17 września 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.353

  uchwała nr XXII/199/2008 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1522

  uchwała nr XXVIII/202/2012 Rady Gminy Czarna z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/210/2004 Rady Gminy Czarna z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1521

  uchwała nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XL/489/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Witkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1520

  uchwała nr XXV/233/12 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XL/482/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Brzyzna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1519

  uchwała nr 156/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1518

  uchwała nr 155/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.