Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1534

Tytuł:

uchwała Nr XIX/529/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-05
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1534
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050; z 2002 r. Nr 144, poz. 1204; z 2003 r. Nr 137, poz. 1302; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135; z 2007 r. Nr 166, poz. 1172; z 2008 r. Nr 15, poz. 976; z 2009 r. Nr 118, poz. 989; z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 197, poz. 1309; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 112, poz. 6554, Nr 122, poz. 696); art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049; z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780; z 2006 r. Nr 133, poz. 935; z 2008 r. Nr 219, poz. 1408; z 2009 r. Nr 92, poz. 753; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 244, poz. 1454) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 t.j.) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: § 1. W § 9 uchwały Nr XXIX/736/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 4, poz. 152, Nr 88, poz. 2404; z 2011 r. Nr 72, poz. 1332, Nr 92, poz. 1670, Nr 134, poz. 2415; z 2012 r. Nr 12, poz. 33) dopisuje się pkt 21 w brzmieniu: "21) członkowie zarządów jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) na podstawie legitymacji Radnego Osiedla pełniącego funkcję: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika lub Członka Zarządu." § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Jan Stopyra
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.1670

  uchwała Nr IX/172/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.376

  uchwała Nr XV/373/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.342

  uchwała nr XXIV/334/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Dobra

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2404

  uchwała nr XL/995/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1332

  uchwała Nr VIII/142/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz uchwałę w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt

porady prawne online

Porady prawne

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe

  Jaki jest stosunek regulacji Kodeksu cywilnego do ustawy prawo przewozowe?

 • Odpowiedzialność przewoźnika

  Nasza firma transportowa wykonała usługę transportową dla firmy spedycyjnej. Z naszej przyczyny nastąpiło opóźnienie dostawy o dwa dni. Firma spedycyjna wystawiła (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1533

  sprawozdanie Nr 135/2012 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu Powiatu Koszalińskiego za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1532

  informacja Nr Adm-0131-52/12 Prezesa Sądu Okręgowego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1531

  informacja Nr OSZ-4110-14(3)/2012/1979/TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lipca 2012 r. o decyzjach Nr WCC/682-ZTO-B/1979/W/OSZ/2012/TW, Nr PCC/710-ZTO-A/1979/W/OSZ/2012/TW

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1530

  informacja Starosty Choszczeńskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Barnimie w jednostce ewidencyjnej Drawno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1529

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 2 lipca 2012 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim przeprowadzonych w dniu 1 lipca 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.