Logowanie

Tytuł:

sprawozdanie nr 1 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie działalności ?Komisji Bezpieczeństwa i Porządku? za rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-04-26
Organ wydający:Starosta Zgorzelecki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1544
Hasła:bezpieczeństwo

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 1544

SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY ZGORZELECKIEGO z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie działalności ?Komisji Bezpieczeństwa i Porządku? za rok 2011 Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), składam Radzie Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdanie z działalności ?Komisji Bezpieczeństwa i Porządku? za rok 2011, zwanej dalej ?Komisją?. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Komisja została powołana zarządzeniem nr 28/2008 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2008 roku. W skład Komisji weszli: 1) Artur Bieliński ? Przewodniczący Komisji; 2) Mariusz Tureniec ? delegowany przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego; 3) Marian Matyjasik ? delegowany przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego; 4) Mirosław Sochoń ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego; 5) Wiesław Wypych ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego 6) Piotr Pawlas ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego; 7) Piotr Kocięcki ? delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu; 8) Daniel Gotthardt ? delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu; 9) Andrzej Nestorowicz ? Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu. Ponadto w pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczą powołani przez Starostę Zgorzeleckiego: 1) Bogusław Białoń ? Sekretarz Powiatu Zgorzeleckiego; 2) Józef Kozłowski ? Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; 3) Kazimierz Słabicki ? Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; 4) Andrzej Torbicz ? Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu. W roku 2011 Komisja odbyła dwa merytoryczne posiedzenia. Pierwsze posiedzenie obyło się w dniu 3 marca 2011 roku, na które zostali zaproszeni burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu zgorzeleckiego, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz przedstawiciele z Oddziału IMGW we Wrocławiu. Na samym początku posiedzenia głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu, który poinformował, iż w najbliższym czasie zmieni się kadra kierownicza komendy ze względu na przejście w stan spoczynku Komendanta Marka Kazimierczaka. Następnie członkowie Komisji oraz zaproszeni goście zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgorzelcu oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu. Komendanci ww. formacji omówili również tematykę w zakresie ocen zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu od początku roku. Uczestnicy Komisji debatowali również nad sprawami dotyczącymi: 1) wykonania pracy przy usuwaniu szkód po powodzi sierpniowo-wrześniowej na ciekach i wałach, zaplanowanych do wykonania w 2011 roku;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 1544

2) postępu prac przy odbudowie zapory na zbiorniku przemysłowym PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów w Niedowie; 3) zadań wójtów w zakresie aktualizacji planu dystrybucji tabletek jodu potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego; 4) zadań w zakresie przygotowania i zapewnienia działania Powiatowego systemu wczesnego ostrzegania oraz Powiatowego systemu wykrywania i alarmowania. W związku z upływem 3-letniej kadencji, Komisja podczas drugiego posiedzenia (w dniu 28 października 2011 roku) obradowała w nowym składzie, ustalonym zarządzeniem nr 41/2011 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 16 czerwca 2011 roku. W skład Komisji weszli: 1) Artur Bieliński ? Przewodniczący Komisji; 2) Mariusz Tureniec ? delegowany przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego; 3) Marian Matyjasik ? delegowany przez Radę Powiatu Zgorzeleckiego; 4) Marek Kazimierczak ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego; 5) Conny Stiehl ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego; 6) Wiesław Wypych ? powołany przez Starostę Zgorzeleckiego; 7) Jacek Bandyk ? delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu; 8) Adam Łachacz ? delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu; 9) Dariusz Kończyk ? Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu. Ponadto w pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczył powołany przez Starostę Zgorzeleckiego Andrzej Torbicz ? Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu. Podczas posiedzenia Przewodniczący przedstawił wszystkich członków Komisji i omówił przebieg ostatniego spotkania. Wyraził zadowolenie z uczestnictwa w posiedzeniu przedstawiciela ze strony niemieckiej. Wszyscy członkowie Komisji stwierdzili, że uczestnictwo Pana Conny?ego Stiehl zwiększy współpracę między powiatami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W trakcie obrad przedstawiciele straży pożarnej i policji zobowiązali się do przygotowywania na każde posiedzenie Komisji sprawozdania ze swojej działalności na terenie obu państw. W dyskusji członkowie Komisji zwracali uwagę na szereg zjawisk, które ich zdaniem mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu. Tyczy się to przede wszystkim spraw związanych z uniemożliwieniem działań polskiej straży na terenie Niemiec oraz niemieckiej straży na terenie Polski, z uwagi na fakt, iż nie normują tego żadne przepisy. Na samym końcu posiedzenia członkowie Komisji postanowili spotykać się co trzy miesiące, jak również stwierdzili, że na następnych spotkaniach przyjrzą się tematom dotyczącym: 1) Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 ? przywrócenie kontroli tymczasowej oraz bezpieczeństwo publiczne w tym czasie; 2) współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego pomiędzy stroną polską a niemiecką; 3) inicjowania działań na rzecz zmian legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Starosta Zgorzelecki: Artur Bieliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.555

  sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 16 marca 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego za 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1365

  sprawozdanie nr WZK.5510.2.2.2012 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 19 stycznia 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1048

  sprawozdanie nr 1 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2009.178.1548

  sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wraz z informacją o realizacji ?Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego? za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.358

  sprawozdanie nr OR.551.2.2011 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim z dnia 26 stycznia 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Zgorzelec Nr 128/12 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 25/11 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2012 r. pod poz. 1233

 • uchwała nr XX/145/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

 • uchwała nr XXVI/166/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ?Kopernika? w Głogowie.

 • uchwała nr XIII/99/2011 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Głogowskiego na 2012 rok.

 • uchwała nr XVIII/118/2011 Rady Gminy Lubin z dnia 10 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia granic ich obwodów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.