Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1566

Tytuł:

porozumienie nr S-VI.0031.13.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jasło w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1566
Hasła:Administracja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:28

w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim ? zwanym dalej ?Wojewodą? a Gminą Jasło reprezentowaną przez: Pana Stanisława Pankiewicza, Wójta Gminy ? zwaną dalej ?Gminą? § 1. Podstawa prawna porozumienia: ? ? ? ? art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z późn. zm.) , art. 6 i 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39 poz. 311 z późn. zm.), art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.). § 2. Zakres przedmiotowy porozumienia: 1. W 2012 r. Wojewoda powierza a Gmina przyjmuje do prowadzenia zadania związane z remontem cmentarza Nr 17 z I wojny światowej w Osobnicy ? zwane dalej ?zadaniem?. 2. Wojewoda przyznaje na realizację zadania dotację celową w kwocie nie większej niż 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). § 3. Warunki realizacji porozumienia: 1. Wojewoda zobowiązuje się przekazać przyznaną dotację na konto dochodów budżetu Gminy w następujący sposób: 1) pierwsza transza w wysokości do 75 % przyznanej dotacji w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Gminę wniosku o jej uruchomienie, nie wcześniej jednak niż w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia, druga transza ? pozostała część dotacji, z zastrzeżeniem ust. 2 ? 4, w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez Gminę rozliczenia ? zestawienia całkowitych kosztów zadania.

2)

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Gmina zobowiązana jest przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2012 r. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować utratą prawa do otrzymania drugiej transzy dotacji. 3. Warunkiem przekazania drugiej transzy dotacji jest zatwierdzenie przez Wojewodę rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1566

4. W razie stwierdzenia przez Wojewodę nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej, termin przekazania drugiej transzy dotacji, biegnie od daty ich wyjaśnienia przez Gminę. 5. Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji. 6. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji, polega na przeprowadzeniu przez upoważnionych pracowników Wojewody, w każdym czasie i miejscu, kontroli dokumentacji, związanej z realizacją zadania dostarczonej lub udostępnionej przez Gminę. § 4. Gmina zobowiązana jest do: 1) 2) 3) 4) 5) zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej zadania, realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania, efektywnego, bieżącego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania otrzymanej dotacji, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanej dotacji i wydatków dokonywanych z tych środków oraz udostępnienia jej kontrolującemu wraz z ujętymi w niej dowodami księgowymi, przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie kwartalnej informacji o przebiegu realizacji zadania (począwszy od II kwartału) w ciągu 20 dni po zakończeniu kwartału, przedłożenia do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w terminie do 15 dni po zakończeniu realizacji zadania nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2013 roku, rozliczenia końcowego wykorzystania udzielonej dotacji.

6)

7)

§ 5. 1. Wykorzystanie przyznanej dotacji winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. 2. Niewykorzystane środki dotacji podlegają zwrotowi w terminie określonym w § 4 pkt 7. 3. Środki dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) . 4. Wojewoda zastrzega sobie także prawo dochodzenia zwrotu środków w wysokości przekazanej dotacji, wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dotacji do dnia jej zwrotu, w przypadku: 1) 2) odmowy poddania się przez Gminę czynnościom kontrolnym, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6, nie wykonania przez Gminę obowiązków, określonych w § 4 pkt. 7.

§ 6. 1. Porozumienie niniejsze nie stanowi podstawy do zaciągnięcia w imieniu Wojewody zobowiązań przekraczających wysokość dotacji, określonej w § 2 ust. 2. 2. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania, przekraczające wysokość dotacji, Gmina zobowiązuje się pokryć ze środków własnych. § 7. Postanowienia końcowe: 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. 2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji. 3. Porozumienie może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu za zgodą stron, po rozliczeniu przekazanych środków.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1566

4. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 7. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT Stanisław Pankiewicz

WOJEWODA PODKARPACKI Małgorzata Chomycz-Śmigielska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.94.1716

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 września 2010r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Skołyszyn w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.815

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Sanok w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1065

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Brzyska w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.38.1070

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 marca 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dynów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.829

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Strzyżów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

porady prawne online

Porady prawne

 • Ponoszenie kosztów w zakresie części wspólnej

  Jeżeli przy zniesieniu współwłasności kamienicy otrzymuje się większą powierzchnię ale mniej wartościową, to jak można zabezpieczyć się przed ponoszeniem kosztów (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Władza rodzicielska a opieka

  Czym różni się wykonywanie władzy rodzicielskiej od sprawowania opieki nad dzieckiem małoletnim?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1565

  uchwała nr XXV/249/12 Rady Gminy Solina z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad korzystania z z cmentarzy komunalnych oraz kaplic cmentarnych na terenie Gminy Solina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1564

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Iwierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1563

  uchwała nr 175/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy Stanisława Małachowskiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1562

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Laszki z dnia 21 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1561

  sprawozdanie Burmistrza Ropczyc Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2011 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.