Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1568

Tytuł:

zarządzenie nr 212/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niwiska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1568
Hasła:Wybory - wybory uzupełniające

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:27

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niwiska Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 176, poz. 1190 zmiana z 2011r. Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 zmiany: Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Tarnobrzegu - zarządza się, co następuje: § 1. Zarządza się wybory uzupełniające w okręgu wyborczym Nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Niwiska - w związku z wygaśnięciem mandatu radnego w tym okręgu, stwierdzonym uchwałą Nr XXI/130/2012 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 czerwca 2012 r. § 2. W wyborach uzupełniających wybiera się jednego radnego. § 3. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na niedzielę przypadającą w dniu 23 września 2012 r. § 4. Dla wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa się kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Niwiska.

WOJEWODA PODKARPACKI Małgorzata Chomycz-Śmigielska

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1568

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 212/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej do 25 lipca 2012 r.

Treść czynności wyborczej - podanie do publicznej wiadomości wyborców w formie obwieszczenia i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, zarządzenia Wojewody Podkarpackiego o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających; - podanie do publicznej wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Niwiskach; - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych; - zgłoszenie do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Niwiskach; - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu Gminnej Komisji Wyborczej w Niwiskach; - zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Niwiskach list kandydatów na radnych; - zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej; - przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą numerów dla zarejestrowanych list kandydatów; - podanie do publicznej wiadomości wyborców w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej; - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów; - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej, - sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy; - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania; - zakończenie kampanii wyborczej - przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców; - głosowanie.

do 4 sierpnia 2012 r.

do 6 sierpnia 2012 r. do 9 sierpnia 2012 r. do 24 sierpnia 2012 r. do godz. 2400 do 31 sierpnia 2012 r. do 2 września 2012 r.

do 8 września 2012 r.

do 9 września 2012 r. do 13 września 2012 r. 21 września 2012 r. o godz. 2400 22 września 2012 r. 23 września 2012 r. godz. 800- 2200
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.31.872

  porozumienie Rady Gminy Niwiska z dnia 1 kwietnia 2009r. zawarte w Kolbuszowej pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Gminą Niwiska w sprawie wspólnej przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1 162R Mielec- Rzochów - Przyłęk - Ostrowy Tuszowskie - Potrąba przebiegającej przez gminę Niwiska , w miejscowości Przyłęk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.5.127

  uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Niwiska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.272

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.273

  uchwała nr IV/34/11 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1567

  porozumienie nr S-VI.0031.33.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 marca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żyraków w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1566

  porozumienie nr S-VI.0031.13.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jasło w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1565

  uchwała nr XXV/249/12 Rady Gminy Solina z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad korzystania z z cmentarzy komunalnych oraz kaplic cmentarnych na terenie Gminy Solina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1564

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Iwierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1563

  uchwała nr 175/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy Stanisława Małachowskiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.