Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1584

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/205/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-10
Organ wydający:Rada Miasta Szczecinek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1584
Hasła:opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 1-3 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 662, Nr 149, poz. 887) Rada Miasta Szczecinek ustala, co następuje: § 1. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i zleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 2. Pomoc w postaci usług opiekuńczych może być przyznawana osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 4. W przypadku konieczności ograniczenia liczby świadczonych usług w stosunku do potrzeb klientów, w pierwszej kolejności przyznaje się usługi pielęgnacyjne, w dalszej usługi domowe. § 2. 1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych wszczyna się na wniosek osoby wymagającej takiej usługi, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz innych osób upoważnionych do reprezentowania interesów tej osoby lub z urzędu. 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest w formie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej ?Dyrektorem MOPS?. 3. Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy w formie usług opiekuńczych, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. 4. Osobom nadużywającym alkoholu Dyrektor MOPS może ograniczyć lub odmówić pomocy w formie usług domowych i pielęgnacyjnych. § 3. 1. Usługi opiekuńcze przyznawane są w wymiarze tygodniowym i obejmują opiekę w godzinach od 630do 2030.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1584

2. Usługa opiekuńcza nie może trwać krócej niż 60 minut. 3. Minimalny tygodniowy wymiar godzin usług opiekuńczych wynosi 2 godziny, maksymalny tygodniowy wymiar godzin wynosi 24 godziny, z tego 20 godzin świadczonych w dni robocze i po 2 godziny w dni wolne od pracy. 4. W indywidualnych przypadkach, w których istnieje uzasadniona potrzeba zwiększenia maksymalnego wymiaru usług opiekuńczych decyzję podejmuje Dyrektor MOPS. § 4. 1. Odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych w formie usług domowych i pielęgnacyjnych ustala się w wysokości 12 zł. 2. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest procentowo zróżnicowana i kształtuje się wg poniższych zasad:

Procentowa odpłatność osoby samotnie gospodarującej odpłatność z kwoty 10,50 zł nieodpłatnie do 20% do 50% do 70% do 100% do 130% Procentowa odpłatność osób w rodzinie z kwoty 10,50 zł nieodpłatnie do 30% do 60% do 90% do 100% do 130%

Dochód na osobę D 1? K 1* D1powyżej K1do 600 zł D1powyżej 600 do 800 zł D1powyżej 800 do 1.000 zł D1powyżej 1.000 do 1.300 zł D1powyżej 1.300 zł

3. Zmiany wysokości odpłatności będące skutkiem: a) weryfikacji kryteriów dochodowych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, b) zmiany kwoty odpłatności o której mowa w pkt 1, c) zmiany dochodu na osobę ustalanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej, d) zmiany tabeli procentowego zróżnicowania odpłatności o której mowa w pkt 2, znajdą zastosowanie od daty wydania następnej decyzji przyznającej te usługi. 4. W przypadku świadczenia usług na rzecz osób obłożnie chorych w dni wolne od pracy i święta wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 1 podwyższa się o 100%. 5. Osobom, które ukończyły 100 lat życia, usługi świadczone są bezpłatnie. 6. Osoby korzystające jednocześnie z pobytu w ośrodku wsparcia w formie posiłku lub stacjonarnej usługi opiekuńczej, lub usługi opiekuńczej w formie posiłku z dowozem, których dochód na jedną osobę jest niższy lub równy 150% kryterium dochodowego, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za usługi obniżoną o 20% w stosunku do obowiązującej stawki. 7. Ostateczną wysokość odpłatności za usługi ustala Dyrektor MOPS na podstawie sytuacji bytowej osoby i rodziny, z którą świadczeniobiorca zamieszkuje, wynikającej z wywiadu środowiskowego. § 5. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze należy wpłacać w wysokości określonej decyzją administracyjną, do 9 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym były świadczone usługi. 2. Odpłatność należy przekazać osobie upoważnionej przez podmiot realizujący zadanie albo wpłacić do kasy lub na rachunek bankowy wykonawcy usług, wskazany w decyzji administracyjnej przyznającej usługi. 3. Należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w przypadku braku zapłaty podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz zgodnie z właściwymi przepisami ustawy pomocy społecznej. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie z tytułu opłat oraz tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu, umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty. § 6. Usługi opiekuńcze mogą być realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku lub zlecane do realizacji innym podmiotom, w trybie przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej, z przeznaczeniem na ten cel środków pieniężnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1584

§ 7. Tracą moc uchwały: 1) Nr XXIII/256/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88, poz. 1867); 2) Nr XXXIII/365/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług domowych i pielęgnacyjnych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 59, poz. 1591). § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Wacławski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.61.1175

  uchwała nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2829

  uchwała nr XXXIX/305/2010 Rady Miejskiej Wronki z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.412

  uchwała nr XXIX/286/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.188

  uchwała nr XXIX/227/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1715

  uchwała nr XXVII/292/09 Rady Gminy Orły z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1583

  uchwała Nr XX/113/2012 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1582

  uchwała Nr XIX/163/12 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1581

  uchwała Nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1580

  uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych realizacji inwestycji związanych z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na terenie gminy Łobez.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1579

  uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych realizacji inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łobez.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.