Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1590

Tytuł:

uchwała nr XVI/129/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-19
Organ wydający:Rada Miasta Łańcuta
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1590
Hasła:Dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 1590

UCHWAŁA NR XVI/129/2012 RADY MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje: § 1. Uchwała reguluje: 1) tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Miasta Łańcuta dla zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Łańcuta przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych: niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych; innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego obejmujących wychowanie przedszkolne prowadzone w niepublicznych zespołach wychowania przedszkolnego oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych; niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i niepublicznych gimnazjów specjalnych, niepublicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione pod lit. c, których prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy. wysokość stawek dotacji, w przypadku w przypadku dotacji dla których przepis ustawy określa stawkę minimalną; tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji przez podmioty określone w pkt 1. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) 2) ustawie ( bez dalszego określenia) ? należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); jednostce ? należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego o którym mowa w § 1 pkt1;

12:27:21

a) b)

c)

d) 2) 3)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1590

3)

dotacji ? należy przez to rozumieć udzieloną z budżetu Miasta Łańcuta na zasadach z art. 90 ustawy i niniejszej uchwały, dotację podmiotową, która jest przeznaczona na dofinansowanie wydatków bieżących jednostki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej; podstawie obliczenia dotacji ? należy przez to rozumieć: w przypadku dotacji dla niepublicznego przedszkola ? wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Miasta Łańcuta ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut; w przypadku dotacji dla osoby prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego z art. 14a ust. 7 ustawy ? wydatki bieżące na jednego ucznia ustalone w budżecie Miasta Łańcuta ponoszone w przedszkolach publicznych, z tym że na ucznia niepełnosprawnego podstawą obliczenia dotacji jest kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut; w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki ? kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut; w przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej z § 1 pkt 1 lit. d ? kwotę wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto Łańcut w tego samego typu i rodzaju szkołach publicznych. stawce dotacji ? należy przez to rozumieć ułamek ustalony przez Radę Miasta Łańcuta w niniejszej uchwale, który służy naliczeniu dotacji należnej na jednego ucznia drogą pomnożenia przez wielkość podstawy obliczenia dotacji; dotacji należnej na jednego ucznia ? należy przez to rozumieć kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki równą podstawie obliczenia dotacji, a w przypadkach określonych ustawą, kwotę pieniężną na jednego ucznia dotowanej jednostki ustaloną w wyniku przemnożenia podstawy obliczenia dotacji przez stawkę dotacji; dotacji należnej dla jednostki ? należy przez to rozumieć łączną kwotę pieniężną przypadającą do wypłaty na rzecz jednostki w roku kalendarzowym, ustaloną w wyniku przemnożenia dotacji należnej na jednego ucznia przez ilość uczniów uczęszczających do dotowanej jednostki w kolejnych miesiącach roku kalendarzowego, w którym funkcjonowała jednostka; uczniach ? należy przez to rozumieć także wychowanków niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego; kontrolowanym ? należy przez to rozumieć organ prowadzący dotowaną jednostkę; kontrolującym ? należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Łańcuta.

4) a)

b)

c)

d)

5)

6)

7)

8) 9) 10)

§ 3. Przy obliczaniu podstawy dotacji, a także obliczaniu dotacji należnej na jednego ucznia, otrzymane wyniki wyliczeń zaokrągla się do pełnych złotych. § 4. Ustala się następujące stawki dotacji: 1) na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit. a uchwały ? stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej Miasto Łańcut; na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt 1 lit. b uchwały ? stawka dotacji wynosi 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Łańcut; na ucznia innego niż uczeń z pkt 1, uczęszczającego do przedszkola niepublicznego z § 1 pkt 1 lit. a ? stawka dotacji wynosi 75% podstawy z § 2 pkt 4 lit. a;

2)

3)

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1590

4) 5)

na ucznia innego niż uczeń niż uczeń z pkt 2, uczęszczającego do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego z § 1 pkt lit. b ? stawka dotacji wynosi 40% podstawy z § 2 pkt 4 lit. b; na ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki z § 1 pkt 1 lit. c uchwały ? stawka dotacji wynosi 100% podstawy z § 2 pkt 4 lit. c; dla ucznia uczęszczającego do szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej innej niż szkoła z pkt 5 ? stawka dotacji wynosi 50% podstawy z § 2 pkt 4 lit. d.

6)

§ 5. 1. Warunkiem wypłaty dotacji dla jednostki jest przekazanie do Burmistrza Miasta Łańcuta, przez osobę prowadzącą niepubliczną jednostkę, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierający: 1) 2) 3) 4) 5) 6) dane o organie prowadzącym; typ jednostki; Regon jednostki; NIP jednostki; numer i datę zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej; planowaną na następny rok kalendarzowy liczbę uczniów wraz z określeniem przewidywanej liczby uczniów pochodzących spoza terenu miasta Łańcuta uczęszczających do prowadzonego przedszkola niepublicznego, lub niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, nazwę i numer rachunku bankowego jednostki na rzecz której ma być przekazana dotacja; w przypadku jednostek rozpoczynających działalność miesiąc od którego jednostka rozpocznie działalność według załącznika nr 1 do uchwały.

7) 8) -

2. Warunkiem otrzymania dotacji przez jednostkę z budżetu Miasta Łańcuta, w kolejnych latach kalendarzowych, jest przekazanie przez osobę prowadzącą jednostkę do Burmistrza Miasta Łańcuta wniosku o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy zawierającego dane z ust. 1 pkt 1-7, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. § 6. Po otrzymaniu wniosku o udzielenie dotacji rocznej z § 5, Burmistrz Miasta Łańcuta informuje jednostkę o przewidywanej wysokości dotacji należnej na jednego ucznia jednostki w roku budżetowym, do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. § 7. 1. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielenia dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc, zawartej we wniosku z § 5, a dla jednostek dotowanych w roku poprzednim , na podstawie informacji za grudzień roku poprzedniego składanej na zasadach i formie określonej w ust.2 2. Kwota dotacji za każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji od jednostki o faktycznej ilości uczniów za miesiąc poprzedni oraz o przewidywanej ilości uczniów za miesiąc kolejny ? przekazywanej Burmistrzowi Miasta Łańcuta do 15 każdego miesiąca, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 3. W przypadku, gdy faktyczna ilość uczniów uczęszczających w miesiącu do dotowanej jednostki odbiega od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji miesięcznej z ust. 1 i 2, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenia lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem § 8. § 8. 1. W przypadku zmiany w trakcie roku kalendarzowego podstawy obliczania dotacji dla dotowanej jednostki Burmistrz Miasta Łańcuta dokonuje weryfikacji kwoty należnej dotacji dla jednostki i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące roku kalendarzowego. 2. O weryfikacji kwoty należnej na ucznia jednostki z ust.1 Burmistrz Miasta Łańcuta informuje pisemnie osobę prowadzącą jednostkę do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?4?

Poz. 1590

§ 9. 1. Dotacja udzielona jednostce w roku kalendarzowym podlega rozliczeniu poprzez: 1) a) b) 2) 3) 4) przedstawienie przez osobę prowadzącą jednostkę: informacji o faktycznej liczbie uczniów w każdym miesiącu roku kalendarzowego, informacji rocznej o wydatkach bieżących jednostki, w tym wydatkach na które wykorzystano dotację roczną (właściwe rozliczenie dotacji) według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały; ostateczne ustalenie dotacji należnej na rzecz jednostki w roku kalendarzowym; ocenę, czy poniesione wydatki są wydatkami zgodnymi z przeznaczeniem dotacji; ustalenie przypadającej na rzecz Miasta Łańcuta należności z tytułu zwrotu dotacji lub ustalenia zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu uzupełnienia udzielonej dotacji o różnicę między dotacją należną na rok kalendarzowy a dotacją udzieloną.

§ 10. 1. Jednostka, która otrzymała dotację z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawiania danych o ilości uczniów oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji. 2. Pracownicy Urzędu Miasta Łańcuta, upoważnieni przez Burmistrza Miasta Łańcuta do przeprowadzenia kontroli z ust. 1 mają prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania. 3. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wystawione przez Burmistrza Miasta Łańcuta, zawierające wskazanie kontrolowanego podmiotu, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres, którego kontrola dotyczy. 4. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego placówkę o terminie planowanej kontroli. 5. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie przedstawionych przez kontrolowanego dokumentów. 6. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. 7. Kontrolujący przedstawia wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole. 8. Protokół przekazuje się organowi prowadzącemu placówkę w celu zapoznania się z nim oraz podpisania. 9. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłaszania przed podpisaniem protokołu zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. 10. Zastrzeżenia winny zostać zgłoszone na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli. 11. Kontrolujący jest zobowiązany do dokonania weryfikacji zastrzeżeń, o których mowa w ust.10. Jeśli zastrzeżenia zostaną uznane za zasadne, kontrolujący zmienia lub uzupełnia protokół kontroli.

12. W sytuacji nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje swoje stanowisko kontrolowanemu. 13. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od daty otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 10. 14. Jeżeli kontrolowany odmawia podpisania protokołu, o czym informuje na piśmie, kontrolujący odnotowuje informację o zaistniałej sytuacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi jednak przeszkody w realizacji ustaleń i zaleceń wynikających z kontroli. 15. Kontrolujący zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty podpisania lub odmowy podpisania przez kontrolowanego protokołu kontroli do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Łańcuta lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?5?

Poz. 1590

16. Od wystąpienia pokontrolnego, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania dyrektor jednostki lub organ prowadzący jednostkę, może skierować zastrzeżenia do Burmistrza Miasta Łańcuta. 17. Podstawą zastrzeżeń z ust. 16 może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpienie pokontrolnym. 18. O wyniku rozpoznania zastrzeżeń Burmistrz Miasta Łańcuta powiadamia jednostkę i organ prowadzący w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. § 11. Traci moc uchwała Nr V/30/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie zasad udzielania dotacji przedszkolom niepublicznym oraz sposobu ich rozliczania. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łańcuta. § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Łańcuta Joanna Rupar

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?6?

Poz. 1590

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?7?

Poz. 1590

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/129/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?8?

Poz. 1590

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/129/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?9?

Poz. 1590
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.16

  uchwała nr LVIII/514/10 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji i trybu kontroli wykorzystania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Ełk przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.57.838

  uchwała nr XXXV/354/2009 Rady Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Marki przez inne niż Miasto Marki osoby prawne i osoby fizyczne

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  uchwała nr L/289/2010 Rady Miasta Ostróda z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ostróda przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.4491

  uchwała nr 76/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Józefów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.3608

  uchwała nr VI/55/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1589

  uchwała nr XXXI/484/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1588

  uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1587

  uchwała nr XXI.127.2012 Rady Powiatu Leskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie w ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Leskiego dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Powiat Leski

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1586

  zarządzenie nr 37/2012 Wójta Gminy Radymno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1585

  rozporządzenie nr 10/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przemyślu z dnia 17 lipca 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu przemyskiego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.